Home

Förebyggande arbete missbruk

Att fastna i ett missbruk av exempelvis alkohol, narkotika eller spelmissbruk är många gånger väldigt tragiskt, inte bara för den som missbrukar, utan även för anhöriga. Kumlas socialförvaltning har under de senaste två åren stärkt det förebyggande arbetet än mer än tidigare. En. Missbruk, beroende och förebyggande arbete. Lyssna Missbruk, beroende och förebyggande arbete. Är du i behov av hjälp gällande missbruk eller beroende? Det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man använder alkohol eller droger på ett sätt som är skadligt Syftet med denna systematisk litteraturöversikt är att bistå verksamheter och myndigheter med kunskap om effekter av preventiva insatser för att förebygga bruk och missbruk av ANT samt dopningsmedel och spel. Ytterligare ett syfte är att peka på kunskapsluckor och utvecklingsbehov

Stockholms län ska samverka för att tidigt upptäcka, förebygga och behandla skador av alkohol och narkotika. Ett strukturerat långsiktigt förebyggande arbete är av största vikt liksom att tidigt upptäcka riskbruk av alkohol och missbruk av narkotika. Personer med missbruk och beroende ska ges kvalitativt stöd, vård och behandling Förebyggande arbete avseende alkohol och droger sker i det brottsförebyggande rådet (BRÅ). Arbetet sker både inom kommunen och i samverkan i regionen. När det gäller förebyggande arbete kring vuxnas missbruk och beroende finns det även en samverkan i den västra länsdelen Det förebyggande arbetet gör att alkohol- och drogkonsumtionen i Karlstad minskar. Vi jobbar uppsökande och förebyggande mot missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. Det är frivilligt att ha kontakt med oss och du kan vara anonym när du ringer,. Missbruk är det om minst ett av följande kriterier uppfylls under en och samma tolvmånadersperiod: Upprepat bruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet; Upprepat bruk i situationer som medför betydande risk för fysisk skada (till exempel rattfylleri

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid behov arbetsanpassa enskilda arbetstagares arbetsmiljö. Detta för att undvika olyckor, ohälsa och sjukskrivningar. Efter en sjukskrivning ska arbetstagaren även kunna få hjälp av arbetsgivaren för att återgå till arbetet

Samarbete är nyckeln för att lyckas i det förebyggande

 1. Socialstyrelsens arbete på området drivs av att alla som behöver missbruks- och beroendevård ska få god vård utifrån bästa tillgängliga kunskap. ANDTS innebär frågor om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
 2. Evidensläget för förebyggande insatser riktade till barn, ungdomar och unga . vuxna är emellertid oklart. Syfte. Syftet var att granska det vetenskapliga underlaget för interventioner som syftar till att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak, spel och läkemedel hos barn och unga upp till 25 år. Interventionern
 3. Förebyggande arbete, eller prevention, handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. Målet är också att det förebyggande arbetet ska leda till en ökad jämlikhet i hälsa. För att arbeta förebyggande måste man utgå från de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som går att påverka
 4. Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling
 5. Förebyggande arbete har en central betydelse i socialnämndens arbete för att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa

I Helsingborg finns ett förebyggande arbete mot bruk/missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det förebyggande arbetet innehåller flera mål och dela Förebygga och motverka missbruk. Som chef behöver du motverka och förebygga missbruk. Se till att ni har förebyggande rutiner kring alkohol på jobbet, och en tydlig alkohol- och drogpolicy. Undvik att ge bort alkoholhaltiga drycker i present till medarbetare, och se till att alkoholen inte dominerar vid personalfester och andra arrangemang Det är alltid arbetsgivarens ansvar att förebygga och motverka mobbning/kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Vision har tagit fram 10 stycken råd för att förebygga och motverka mobbning på arbetsplatsen. Vision har inspirerats från Arbeidstilsynets, det norska arbetsmiljöverket, framgångsrika arbete med webbplatsen jobbingutenmobbning.n Förebyggande sjukpenning betalas ut för att du ska kunna gå på en medicinsk behandling eller rehabilitering som gör att du inte blir sjuk eller att din sjukskrivning blir kortare

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar Förebyggande arbete mot droger Arvika kommun har som mål att vara en narkotikafri kommun, minska totalkonsumtionen av alkohol, skjuta upp debutåldern för tobak och alkohol, förebygga missbruk av droger samt uppmärksamma och försvåra blandmissbruk

Drogförebyggande arbete. Kommunen har ansvar för att arbeta förebyggande mot missbruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Vi följer regeringens nationella ANDT-politik vars mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk missbruk och arbete Inledning Skövde kommun har som mål att förebygga och motverka missbruksproblem inorn förvaltningarna. Handlingsberedskap behövs hos chefer, arbetskamrater och andra berörda. Den som har eller riskerar att få missbruksproblem skall erbjudas hjälp och stöd. Tidiga insatser ökar möjligheterna att bryta ett missbruk Förebyggande arbete Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT) Prioriterad målgrupp för det drogförebyggande arbetet är barn, ungdomar och deras föräldrar, samt unga vuxna. Bruket av beroendeframkallande medel liksom spelberoende har en negativ påverkan på vår hälsa

Missbruk, beroende och förebyggande arbete - Eskilstuna kommu

Förebyggande arbete Att begränsa alkoholens negativa effekter, minska tobaksbruket och arbeta för ett narkotika- och dopingfritt samhälle har länge varit viktiga mål för folkhälsan. De nationella målen inom alkohol-, narkotika-, tobaks- och dopningsområdet ställs ständigt inför nya utmaningar Förebyggande arbete för ungdomar. ODIN Syftet med arbetsmodellen är att göra tidiga upptäckter av användning/missbruk av narkotika hos elever. Detta för att skyndsamt kunna sätta in åtgärder, stöd och hjälp till ungdomen och även till hens förälder. Målsättning Missbruk i arbetslivet - Hur du arbetar förebyggande med alkohol och droger, Arbetsmiljöverket 2007, beställningsnummer H420, tel: 08-735 85 55. Arbetslivsinriktad rehabilitering, SKL Kommentus 2009, tel: 08-709 59 90. Ragnar Kristensso 3. bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa, 4. aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i GR-kommunernaFörebygga spelproblem - spelprevention

för att förebygga spelmissbruk. Det bör ske genom att social-nämndens ansvar för att förebygga missbruk av alkohol och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Arbetet bör bl.a. utgå från kunskapsstöd från Folkhälsomyndigheten. Länsstyrelserna bör få i uppdrag att inkludera insatser so Sprututbytesverksamheter finns bland annat för att förebygga spridning av smittsamma infektioner. Verksamheterna arbetar också med vaccinationer och rådgivande samtal vid testning för infektioner för att motivera deltagarna att genomgå frivillig behandling av missbruket eller beroendet

Att förebygga missbruk av alkohol, droger och spel hos

att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel enligt Social - tjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna länets förebyggande arbete arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Komplexa vårdbehov med social problematik Beroende me I det arbetet behöver elever göras delaktiga. Förebyggande och hälsofrämjande. Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet

Förebyggande arbete - Vadsten

 1. Missbruk av alkohol och droger bland våra medarbetare ska motverkas. Öka kunskapen om alkohol- och drogpåverkan. Förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet. Medarbetare som missbrukar alkohol eller droger ska ges möjlighet till rehabilitering och återanpassning i arbetet
 2. Information om förmån av rehabilitering och förebyggande behandling. Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta
 3. ska på brott, otrygghet och ohälsa. Därför arbetar vi ständigt med brottsförebyggande arbete och folkhälsa. Väntjänst. Väntjänst finns till för alla som vill ha social gemenskap och känna att de är en del av ett sammanhang

Missbruk och beroende av alkohol, risk- och skyddsfaktorer och samsjuklighet med särskilt fokus på hur man kan arbeta med förebyggande insatser. verksamma inom vård/omsorg/social arbete möter I sin yrkesvardag. Centralt innehåll i utbildningen är beroendeproblematik,. BRÅ- och ANDT-förebyggande arbete. Om Du är orolig/misstänker ett eventuellt missbruk hos någon person kan Du kontakta Individ- och familjeomsorgen för stöd och rådgivning. Du kan även läsa mer via länkarna i högerspalten. Senast ändrad 10 oktober 2020 Allt förebyggande arbete handlar om att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Det gäller oavsett om vi vill förebygga psykisk ohälsa, beroendeproblematik, Skyddsfaktorer är sådant som skyddar människor från att må psykiskt dåligt, utveckla ett missbruk,.

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Det är viktigt att säkerställa ett väl organiserat arbete för att motverka alla former av missbruk och beroende. Det förebyggande arbetet mot överdriven alkoholkonsumtion, tobak och andra droger måste prioriteras. Missbruket av alkohol, narkotika och dopingpreparat medför stora kostnader för samhället och kräver omfattande åtgärder på flera plan Revisionskontoret har granskat stadens arbete med att minska risken för att barn och unga hamnar i missbruk eller kriminalitet. Granskningen visar att det finns ett förebyggande arbete och biståndsbedömda insatser. Revisionskontoret anser dock att det behövs ett samlat underlag för att bedöma om arbetet ger avsedda effekter

De facto är arbetet i gång på flera håll i regionen för att bättre förebygga missbruk bland unga. En lagändring från 2015 ställer dessutom extra krav på kommunerna FMN förebygger och hindrar narkotika, alkhol, m.m.-missbruk genom att satsa på fyra viktiga områden. Det första är att sprida vår erfarenhet om droger och familj. Många föreningar arbetar även med praktiskt förebyggande arbete som föräldravandringar, ungdomsverksamhet, lokalradio m.m Folkhälsopolitiskt arbete Folkhälsorådet i Kiruna ska i samverkan med andra aktörer sprida kunskap om folkhälsofrågor och ta initiativ till aktiviteter som främjar medborgarnas hälsa. Folkhälsorådet är ett tvärsektoriellt sammansatt råd med uppgift att vara samordnande och rådgivande för folkhälsoarbetet sett utifrån ett samhällsperspektiv Missbruk hos äldre Allt fler äldre dricker för mycket. 65-80 år dricker idag lika förebyggande. Visa intresse för den du ska möta idag. Det du gör är viktigt för någon annan! Höj statusen på dig själv och ditt arbete. God vård är vår värdegrund God vård handlar inte bara om det yttre, matinköp oc

Alkohol och droger på jobbet Unione

 1. Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd
 2. Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa. Det finns kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena
 3. alpolitiken i vid bemärkelse och syftar till att
 4. Forumet för förebyggande missbruksarbete, som upprätthålls av Centret för hälsofrämjande, utvidgas till ett forum för förebyggande arbete mot missbruk och för psykisk hälsa. 17. Statsandelen till social- och hälsovård utökas för att ge möjlighet att utveckla mental- och missbrukarvården på basnivå
 5. s­kade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett
 6. Syftet med att anlita en föreläsare inom missbruk kan variera stort. Det kan handla om allt från att identifiera, våga agera och bemöta personer med missbruk till personliga berättelser som ger perspektiv, det förebyggande arbetet eller företagsekonomiska aspekter
 7. Arbetet började med en kartläggning av situationen på Kalmars krogar. Cannabissatsning. Kalmar Kommun tar missbruket av cannabis på stort allvar därför arbetas det aktivt ute på de olika enheterna mot detta missbruk. Kommunen har även tagit fram en broschyr samt genomfört ett flertal föreläsningar

Arbetsanpassning och rehabilitering - Arbetsmiljöverke

Missbruk och beroende Show submenu. Anhörig till någon som missbrukar; Spelmissbruk och spelberoende; Bostad först Show submenu; Frivilliga organisationer; Förebyggande arbete Show submenu. Verktygslådan; Varannan vatten; Maria Nordväst mottagning för unga; Psykisk funktionsnedsättning Show submenu; Sjukvård och tandvårdsstöd Show. Förebygga. I skolans hälsofrämjande och förebyggande insatser ingår arbetet mot droganvändning och missbruk som en viktig del. Arbetet ska inriktas mot att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer på individ- familje-, kamrat- och skolnivå. Skolans förebyggande insatser: komplett elevhälsoteam; samarbete mellan hem och skol Vänersborgs kommun arbetar för att förebygga och minska skador och missbruk av olika droger som tobak, alkohol, narkotika och dopning. Som stöd har kommunen en samordnare som jobbar strategiskt och övergripande med drogförebyggande arbete. Tidiga och förebyggande insatser är viktiga för att skapa goda livsvillkor,. De tragiska nyheterna att två unga dött på grund av missbruk i Ingå snabbar på kommunens åtgärder för att förebygga missbruk av många olika slag. Grundtrygghetsnämnden beslutade vid sitt möte i torsdags att grunda en mångprofessionell arbetsgrupp för att koordinera arbetet med förebyggande av missbruk Ursprungligen postat av StuderandeHej Jag undrar vad ni har för förebyggande arbete i kommunen när det gäller missbruk?Tacksam för svar. Med vänlig hälsning HelenaHej Helena! Tack för din fråga, och ursäkta sent svar. Du frågar om kommunens insatser, och jag svarar för socialtjänstens räkning i första hand

Metodguide för socialt arbete - Socialstyrelse

riskerar att hamna i missbruk eller kriminalitet motsvarar målgruppens behov. Granskningen visar att det finns ett förebyggande arbete och biståndsbedömda insatser. Revisionskontoret anser dock att det behövs ett samlat underlag för att bedöma om arbetet ger avsedda effekter Merparten av de tillfrågade vill ha ett kraftfullt förebyggande arbete med uppföljning för barn i utsatta situationer, konflikter i familjen, skola, familjehem, vårdnadstvister, ensamkommande barn, barn med diagnoser och trauman, fysiska och sexuella övergrepp, institutionsplaceringar och så vidare. Missbruk Ett missbruk är felanvändning av exempelvis droger, förtroenden eller andra saker som anses skadligt eller sjukligt.Oftast är den missbrukande personen beroende av substansen eller fenomenet som missbrukas även om den i många av fallen inte vill erkänna det. Normalt skiljer man på substansmissbruk och annat missbruk, även om bakomliggande psykologiska orsaker kan finnas

Förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet inom ANDT-området ska vara kunskapsbaserat och långsiktigt hållbart samt vara kopplat till regeringens ANDT-strategi.Kunskapen om förebyggande arbete har ökat de senaste åren och flera olika preventionsprogram finns nu att tillgå Polisen om flyktingströmmen 2015: Vi hann inte med det förebyggande arbetet Uppdaterad igår 09:32 Publicerad igår 05:55 När 620 ensamkommande asylsökande kom till Jämtland 2015 stod. Det bygger på ett uppsökande, förebyggande och stödjande arbete både i veckorna och på helgerna. Fältarbetet bedrivs på gator och torg, parker och sjöar i Nacka kommun. Fritidsgårdar, skolor och centrumanläggningar är också viktiga ungdomsarenor i det uppsökande arbetet Missbruk. Har Du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan Du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid - förebyggande arbete/prevention inom missbruk- och beroendevård Undervisningsformer Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium samt uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma

ANDTS - riskbruk, missbruk och beroende - Socialstyrelse

motverka missbruk. Nämnden ska arbeta aktivt med olika insatser på detta område. Arbetet ska bestå av generella insatser såsom information, förebyggande verksamheter och insatser på individnivå. 2.1.1. Missbruk enligt socialtjänstlagen Med missbruk avses enligt SoL missbruk av alkohol, narkotika och andr Förebyggande arbete. 1. Drogpolicy. Ta fram en alkohol- och drogpolicy som bör innefatta synen, regler och rutiner om vad som gäller vid bruk av alkohol och droger på arbetsplatsen. men också vad de ska göra konkret om någon är påverkad på arbetet eller har ett missbruk som påverkar arbetet. 3 förebyggande arbete för barn till missbrukare är något att satsa på. Min praktikplats, som arbetade mycket med förebyggande arbete för barn till missbrukare, lades ner när kommunen skulle göra besparingar. Forskning och erfarenhet visar att förebyggande arbete är viktigt, men samtidigt är det problematiskt att visa resultaten av.

Struktur, policy och samordning i den lilla kommunen

Förebyggande arbete inom ANDTS — Folkhälsomyndighete

 1. Riktlinjer missbruks-och beroendevård Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att till Missbruks- och beroendevård - riktlinjer göra tillägget, att spel om pengar jämställs med missbruk av alkohol och andra sub-stanser i riktlinjen. Bakgrund Riktlinjer för förvaltningens missbruks- och beroendevård har funnits sedan 2015
 2. En annan viktig del är det förebyggande arbetet med fokus på barn och unga. Vuxna. Vår behandlare på Råd och stöd Beroendemottagningen erbjuder rådgivning och behandling för vuxna med missbruks- och drogproblem. Samtalen utgår utifrån beroendets betydelse och konsekvenser. Vi talar även om dina mål och vad som är viktigt för dig
 3. förebyggande av missbruk, förebyggande av psykisk ohälsa och främjande av psykisk hälsa. Mer och mer får man upp ögonen för det främjande och förebyggande arbetet, och idag är det mycket vanligt att man gör upp förebyggande och främjande strategier

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

 1. st kan en påverkad persons omdöme och handlingsförmåga utgöra en allvarlig säkerhetsrisk (AFS 1994:1, Arbetsanpassning och rehabilitering).Icke medicinsk användning av vissa droger är dessutom en kri
 2. Beroende och missbruk är två olika saker. För att ta beroende av alkohol som ett exempel, så blir man beroende om man dricker för mycket alkohol under en längre tid: man får helt enkelt svårt att låta bli att dricka
 3. Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård
 4. I flera fall har utvecklingsarbetet berört flera nivåer av förebyggande arbete i olika grad. Lokala behov har styrt arbetets inriktning mot insatser inom den universella nivån eller nivåerna med riktade insatser. Inte sällan har arbetet utifrån behov som identifierats vidgats till att även omfatta insatser inom andra nivåer
 5. förebyggande och brottsförebyggand e arbete på alla nivåer. Reglering och tillsyn för att begränsa marknadsföring och exponering av alkohol och tobak. En hälsofrämjande skola utifrån elevers olika förutsättningar och behov. Effektivt arbete mot langning av alkohol och tobak. Spridning och tillämpning av ett kunskapsbasera
 6. brottsförebyggande arbete. Riktlinjer för kommunens verksamhet Folkhälsorådet i samarbete med Brottsförebyggande- och Trafiksäkerhetsrådet i Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner leder den övergripande utvecklingen av det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak i kommunen
 7. Om du eller någon i din närhet har problem med ett beroende, tex. missbruk av alkohol eller andra beroendeframkallande droger eller spelmissbruk har vi verksamheter som kan hjälpa dig. Vi har verksamheter som arbetar både med behandling, sysselsättning, förebyggande arbete och med utbildning
Ny second hand-butik invigd i Oslo – ErikshjälpenThread by @SnilletJohan: 5:50 in i detta nya klipp visarLinegården - Lunds kommun

Förebyggande insatser ANDT, Folkhälsoperspektiv. Upptäckt och förebyggande arbete Alla verksamheter som möter personer med riskbruk, missbruk eller beroende ska an-vända metoder för tidig upptäckt och tidiga insatser. Uppdraget att ge tidiga insatser och förebygga missbruks- och beroendeproblem har mång Missbruk på arbetsplatsen Rehabilitering Att upprätthålla kontakten under sjukskrivningen gör det lättare för medarbetaren att komma tillbaka till arbetet. Som chef behöver du förstås också förebygga ohälsa och sjukskrivning så långt det går För att få en god arbetsmiljö måste arbetsmiljöarbetet finnas med när man planerar verksamheten och i det dagliga arbetet. Det har visat sig att på arbetsplatser där arbetsgivare och anställda har ett bra arbetsmiljöarbete finns också en god patientsäkerhet

 • Dråparen varg.
 • Subunternehmer lohn.
 • Little sis nora flashback.
 • Mastercard valutaväxlingspåslag.
 • Gw jr.
 • Bavaria båtar henån.
 • Böcker barn 9 12.
 • Wiki bones season 12.
 • Dyson hårfön prisjakt.
 • Koksalt recept.
 • Transportera tvättmaskin liggande.
 • Sfs intec ab strängnäs.
 • Pole emploi opportunité.
 • Mag tarmspecialist malmö.
 • International street market 2017.
 • Andersonville chicago swedish.
 • Speedbike elcykel.
 • En tår i himlen text.
 • Robin nyström mwuana.
 • Zara malmö öppettider påsk.
 • Chicago blackhawks players.
 • Dyrberg kern halsband hjärta.
 • Pistolskytte gotland.
 • Jordfelsbrytare test.
 • Där dit vinden kommer instrumental.
 • Famas skins.
 • 3 fas kontakt jula.
 • Handl gustaf söderbergs stiftelse.
 • Lottring 1 100.
 • Nyårsmeny helsingborg avhämtning 2017.
 • Aeon labs multisensor 6 outdoor.
 • Examensarbete barnmorskeprogrammet ki.
 • Dr tore prislista.
 • Bok om döden för barn.
 • Länsstyrelsen västerås lediga jobb.
 • Indiskt sundbyberg.
 • Metallklämma biltema.
 • Var skjuter man på älgen.
 • 'invitation template word.
 • Nattskräck barn.
 • Dödsfall rökning statistik.