Home

Funktionsnedsättning tillgänglighet

Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer. I det ingår allt som möjliggör delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. En översikt - vad säger lagen och vad betyder det praktiskt? (pdf Tillgänglighet, funktionsnedsättning och funktionshinder. Socialstyrelsen definierar funktionshinder som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Funktionshinder orsakas alltså av det glapp som kan finnas mellan individens förmågor och omgivningens krav En myndighet för tillgänglighet och delaktighet Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja tillgänglighet i samhället och för att öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglig arbetsmiljö - Arbetsmiljöverke

 1. ering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas. Diskri
 2. Tillgänglighet innebär att verksamheteten utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande och hur det hänger samman med verksamhetens pedagogiska, sociala och fysiska miljöer. I det arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer
 3. Tomtkraven för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 9 § PBL. Utformningskrav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 1 § PBL och 3 kap. 4 § PBF. Tekniska egenskarav för tillgänglighet har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 18 § PBF. Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 9
 4. Personer med funktionsnedsättning ska få stöd så att de kan gå på samma utbildning som andra. Staterna ska se till att personer med funktionsnedsättning lär sig sådant som gör att de kan vara med i samhället. Det ska finnas undervisning i punktskrift och andra sätt att läsa och skriva på, i att röra sig, hitta och ge varandra stöd

Vem påverkas egentligen av bristande tillgänglighet? Många frågar oss hur många personer med funktionsnedsättningar det finns. Det är inte alldeles lätt att svara på, inte minst eftersom svenska myndigheter inte får samla ihop information om befolkningens funktionsnedsättningar Många funktionsnedsättningar är dolda Det finns många olika funktionsnedsättningar. Ganska många av dem, till exempel dyslexi och färgblindhet, märker omgivningen vanligtvis ingenting av. Därför är det lätt att underskatta hur många människor som berörs av tillgänglighet och funktionshinder. Statistik över funktionsnedsättningar Nedanstående siffror är hämtade från en. Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering när en verksamhet inte genomför skäliga åtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska kunna få tillgång till eller delta i verksamheten. Vad som är skäligt bedöms bland annat utifrån andra lagar för tillgänglighet och hur den enskilda situationen ser ut

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar och personer med flerfunktionsnedsättningar har svårare än andra att framföra sina synpunkter. Det ställer krav på att personal som arbetar med personerna har kunskap om vilket kommunikationsstöd varje person har behov av för att förstå och kunna uttrycka sig. Ansvaret för en fungerande kommunikation ligger aldrig på den enskilde Tillgänglighet och möjligheter till inflytande ska prägla alla möten och kontakter med personer som har en funktionsnedsättning. Tillgänglig information och kommunikation bidrar till att det är lätt att läsa, höra, se och förstå. Tillgänglighet handlar också om att möten ska hållas i lokaler där alla kan delta på lika villkor Delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (doc, 58 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillgänglighet som diskrimineringsgrund bör regleras i lag Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör. 2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26.

Bristande tillgänglighet D

Tillgänglighet styrs i flera olika regelverk, varav vissa sköts av andra myndigheter. Längst ner på den här sidan beskriver vi vem som ansvarar för vad. Vi beskriver också reglerna för certifiering av sakkunniga. Syftet med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor funktionsnedsättning 3.1 Arbetet med konventionen 3.1.1 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning År 1989 initierade Sverige ett arbete inom FN för att få till stånd internationella regler om rätt till delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande. Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med funktionsnedsättning Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Det är vanligt att ha flera funktionsnedsättningar samtidigt

Vad menas med tillgänglighet? - Vägledning för webbutvecklin

 1. Funktionsnedsättning och arbete. Kommuner och regioner har behov av anställa många nya medarbetare. Personer med funktionsnedsättning är en viktig resurs både i samhället och på arbetsmarknaden. Allas kompetenser behövs. Funktionsnedsättning och arbete. Projekt Fler vägar in - breddad rekryterin
 2. Om krav på tillgänglighet . Vägledning för en tillgänglig verksamhet. Lokaler, information och arbetssätt. Verktyg för tillgänglighetsarbete. Testa och förbättra tillgängligheten. Arbeta med digital teknik. Skapar ökad delaktighet och inkludering
 3. Riktlinjer för tillgänglighet Enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har alla rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle med full delaktighet och att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning
 4. Prata Funktionsnedsättning och tillgänglighet. Ställ en fråga till Miljöpartiet . Dela och diskutera sidan med dina vänner. Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det
 5. Det ska finnas regler om tillgänglighet. • Staternalovar attinformera personer med funktionsnedsättning om hjälpmedel, teknik, stöd och service. • Staternalovar attse till att personal, som arbetar med personer med funktionsnedsättning får utbildning om denna konvention. • Staternalovar attgöra så mycketde ka
 6. funktionsnedsättning; särskilt barn, unga och kvinnor, upplever sämre hälsa och sämre förutsättningar för hälsa jämfört med övriga befolkningen. 11. En stor del av ohälsan förklaras med andra faktorer än funktionsnedsättningen, såsom bristande tillgänglighet, brist på inflytande och delaktighet samt ekonomisk otrygghet.

tillgänglighet till grund- och gymnasieskolors lokaler. Rapporten redovisar också en fallstudie om skolval för elever med funktionsnedsättning som är genomförd i ett urval kommuner. Resultaten diskuteras i relation till den nationella handikappolitiken. RAPPORT 317 2008 Tillgänglighet till skolors lokale Alla barn och elever i skolan och fritidshemmet ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar enligt utbildningens mål. För att göra det ska skolan och fritidshemmet ge eleven den ledning och stimulans som behövs. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom Denna definition av funktionsnedsättning tydliggör hur en individs funktionsnedsättning görs synlig först i kontakt med omgivningen. Själva funktionshindret finns i miljön i form av bristande tillgänglighet eller andra barriärer som kan begränsa möjligheten till delaktighet

Tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning i förskolans utomhusmiljö Lisa Ekström Ronja Svensson Examinator: Maria Hedefalk Handledare: Danielle van der Burgt . 2 Sammanfattning I denna studie undersöker vi hur förskolegårdar är tillgängliga för barn me Funktionsnedsättning, tillgänglighet Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad ska vara tillgängliga för alla. Elever och personal med funktionshinder ska få det stöd de behöver för att klara av att studera och arbeta på skolorna funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga samt jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning är fortfarande det eftersträvade målet Tillgänglighet i skolan handlar inte bara om tillgängligheten i den fysiska miljön Tillgänglighet kan ses som en relation mellan en person och dess omgivning. Enligt svensk byggtjänst handbok Bygg ikapp (2008) beskriver tillgänglighet hur pass väl en produkt, en verksamhet, en plats eller en lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning, vanligen med betoning på inskränkningar i rörlighet och mindre p Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet: Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen

Alla barn och elever i skolan och fritidshemmet ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar enligt utbildningens mål. För att göra det ska skolan och fritidshemmet ge eleven den ledning och stimulans som behövs. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom Standardisering, SIS, E-tillgänglighet, TK504 Standardisering, SIS, Grafiska symboler i publika miljöer TK493 Standardisering, SIS, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, TK34 Ord Människor med funktionsnedsättning har kallats många olika saker. De har kallats idiot, imbecill, sinnesslö, efterbliven, dåre, vanför och handikappad. Det var förr i tiden. Då ansåg man att problemen låg hos personen själv. Idag använder vi orden funktionshinder och funktionsnedsättning. Samhället ska vara tillgängligt. Om det inte är tillgängligt så blir det svåra hinde

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har införts som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen från den 1 januari 2015. Förbudet ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen. Källa: Socialstyrelsens termbank . Dela sidan: Facebook Twitter. Senast uppdaterad. 16 augusti, 2019. Funktionsrätts-organisationer. Intellektuell funktionsnedsättning är ingen sjukdom. Intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära och att förstå olika saker

En distansutbildning inom funktionsnedsättning ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom funktionsnedsättning - allt för att göra ditt val lite enklare För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet pr ior iterade områden, inbegr ipet tillgänglighet avseende infor mations- och kommunikationsteknik och system, och den syf tar till att skapa tillgänglighet till varor, tjänster (även offentliga tjänster) och hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning

Start - MF

Lagar och regler kring digital tillgänglighet - Funk

Tillgänglighet, delaktighet och inkluderin

 1. Psykisk funktionsnedsättning: Guide över stöd och service; Tillgänglighet i kommunen. Halmstads kommun delar ut Tillgänglighets- och bemötandepriset som i år delas ut på Guldmorgongalan som är förlagd till den 26 februari 2020
 2. Studerande på yrkeshögskoleutbildningar som har en konstaterad funktionsnedsättning har enligt 2 kap. 3 § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan rätt att erhålla särskilt pedagogiskt stöd i sina studier
 3. Tillgänglighet till sjöss. SL har tre pendelbåtslinjer som trafikeras av 18 pendelbåtar. Alla dessa är tillgänglighetsanpassande enligt Region Stockholms riktlinjer för tillgänglighet. Waxholmsbolaget, som också ägs av Region Stockholm, arbetar för att alla ska kunna åka med oavsett funktionsnedsättning
 4. Ord och synsätt Idiot, imbecill, sinnesslö, efterbliven, dåre, vanför, krympling, invalid, kroniker, handikappad. Orden har skiftat och orden har också signalerat att problemen legat hos individen själv. Numera talar man om funktionshinder, funktionsnedsättning eller nedsatt funktionsförmåga. Idag är det huvudsakligen samhällets utformning som avgör om en funktionsnedsättning
 5. Tillgänglighet » Äldre Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Dörrhögtalaren Plus För talanläggningar i omgivningar med hög bullernivå erbjuder Siedle en speciellt effektiv högtalare med optimerad elektronik: För att en utmärkt hör- och talkvalitet ska vara möjlig, även under svåra förhållanden De ska även arbeta med den regionala kollektivtrafikens tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har gjort rapporten Kollektivtrafikens barriärer som är en kartläggning av hinder i kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet. På Kolmården har vi som mål att djurparken ska vara tillgänglig för alla. Därför pågår det ständigt ett arbete för att underlätta för våra gäster med funktionsvariation. Bra att veta för dig med funktionsvariation. Kolmården är nordens största djurpark

Funktionsnedsättning, funktionshinder. Många människor har olika former av funktionsnedsättning - fysisk, psykisk eller intellektuell. För en del innebär det begränsningar i att leva ett aktivt och självständigt liv. Då kan det vara skönt att veta att det finns stöd att få inom Uddevalla kommun Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning 7 2.2 En stor och växande grupp i samhället Ungefär 20 procent av Sveriges befolkning har någon form av permanent funktionsnedsättning, där rörelsehinder och allergier hör till de största grupperna Funktionsnedsättning Funktionsvariation . Uppsala universitet arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten för studenter, anställda och besökare. Universitetets handlingsplan beskriver vad universitetet gör för att öka tillgängligheten till universitetets lokaler, information och verksamhet. Läs mer i Handlingsplan för lika. Jönköping University har en god tillgänglighet. De flesta byggnaderna är byggda under senare delen av 90-talet och framåt. Både inomhus och utomhusmiljön vid Jönköping University har en god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, vilket möjliggör för individer att röra sig självständigt TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning Sammanfattning Målet om en tillgänglig kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning, som antagits av Riksdagen, till år 2010 är inte nådd. Det innebär att parternas ansträngningar måste öka för att målet om en tillgänglig kollektivtrafik ska nås

Ungdomsboende - Utvecklingspedagogik

Tillgänglighet handlar om att alla människor kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Det handlar om att alla kan kommunicera och få information på det sätt de behöver samt tillgång till personlig service. Tillgänglighet är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utvecklas. HSO Uppsala kommun arbetar med att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. I dialog med beslutsfattare, media och andra samhällsaktörer är HSO en samlad röst för personer med funktionsnedsättningar i frågor om bemötande, myndighetsutövning, fysisk, kognitiv och kommunikativ tillgänglighet, hjälpmedel, färdtjänst, skola, kultur- och fritid och delaktighet TILLGÄNGLIGHET. Alla behöver vi få samla kraft och ta hand om oss själva, oavsett nedsättning så som hörsel, syn, allergi eller rullstolsburen. Vi lägger därför stor vikt vid tillgänglighet. Ta dig runt med rullstolen överallt, glöm inte hörslingan till mötet eller njut av vällagad mat helt anpassad för dig Tillgänglighet för dig med någon form av funktionsnedsättning Tillgänglighet är bra för alla, men absolut nödvändig om du har en funktionsnedsättning. Som funktionsnedsatt är det svårt att veta vilka platser som är tillgängliga och vilka som är besvärliga eller kanske omöjliga att besöka

Video: Tillgänglighet - PBL kunskapsbanken - Boverke

Funktionsnedsättning. Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Tillgänglighet. Under sidorna som rör Kommun och politik hittar du information om hur Göteborgs stad jobbar med tillgänglighet och vad du kan förvänta dig från oss funktionsnedsättning. Här hittar du info om ledsagning, ledarhund och rullstolsplats ombord. Ledsagning. Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp till och från tåget eller vid tågbyte kan du beställa ledsagning. Ledsagning finns på många stationer och kostar inget extra funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut. Alla medborgare ska garanteras delaktighet och tillgänglighet vid allmänna val. En brukarombudsman ska tillsättas vars definition och ansvar utarbetas i samråd med HSO Kunskap om funktionsnedsättning. Vid planering av tillgänglighet i skyddade områden och utformning av lämpliga åtgärder krävs det att man har grundläggande kunskap om vad olika typer av funktionsnedsättningarna innebär. Funktionsnedsättningar är relativt vanliga i samhället och berör oss alla. Särlösningar som undanta Tillgänglighet och delaktighet för alla Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel röra sig om nedsatt syn eller hörsel, intellektuell eller psy-kisk funktionsnedsättning, elöverkänslighet eller rörelsehinder. Andelen personer med funktions-nedsättning ökar med stigande ålder, men även

Vilka tänker ta ansvar? | autismasperger

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Skolor brister i tillgänglighet. Trots kravet från Skolverket så visar återkommande rapporter om att skolor inte möter funktionshindrades behov. I en rapport från 2008 framkom det exempelvis att nästan hälften av grundskolorna inte vara anpassade så att personer i rullstol kunde få tillgång till relevanta lokaler Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster för personer med funktionsnedsättning inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga. PTS arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom elektronisk kommunikation och post Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. En funktionsnedsättning är alltså något som en person har och inte något personen är. Din skyldighet omfattar enbart sådana åtgärder för tillgänglighet som är skäliga

Statistik om personer med olika funktionsnedsättningar - Funk

 1. eringslagen - om bristande tillgänglighet i samband med köp av en vara eller tjänst. Så gör du din butik tillgänglig. I e-utbildningen Butik för alla lär du dig mer om tillgänglighet. Du möter kunder med olika funktionsnedsättningar och du får checklistor som du kan använda för att förbättra tillgängligheten i din butik
 2. Den tillfälliga migrationslagstiftningen som började gälla för snart ett år sedan riskerar att drabba flyktingar med funktionsnedsättning särskilt hårt. Det är en av slutsatserna i en ny statlig studie. Reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd i Sverige förändrades i juli förra året
 3. funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet Interaktion och kommunikation i samarbete och i möten med människor. 1, 2, 3 och 4 Alla kapitel 5. Färdigheter i att kritiskt använda information från olika källor Kritisk bearbetnin
 4. Många personer behöver mer tillgänglighet. Ändå är mycket i samhället format som om alla funkade likadant. Alla har olika funktionsförmåga. Alla har en funktionsförmåga, men den är olika för olika personer. Att funka på något sätt som skiljer sig från det förväntade kan kallas olika saker. Några exempel: funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning FoU-rapport ISSN 1651-2138 Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Rapport 2010:6 från FoU Välfärd Värmland redovisar resultatet av en un-dersökning av tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar alla. Tillgänglighet handlar om att vi alla, barn, ungdomar, vuxna eller gamla, ska ges möjligheten att vara delaktiga. Människor med tillfälliga eller varak-tiga funktionsnedsättningar är en del av samhället som fortfarande ofta stöter på onödigt många hinder och bristande tillgänglighet. Så behöver och får det inte vara

Den senaste rapporten om svenskar med funktionsnedsättning och internet har släppts. Rapporten gäller för 2019 och ges ut av Begripsam och finansieras av Post- och telestyrelsen. 1 506 personer med olika typer av diagnoser, funktionsnedsättningar och svårigheter deltog i undersökningen Fysisk funktionsnedsättning. En fysisk funktionsnedsättning innebär att man har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt. Det kan vara i olika stor grad och det kan påverka ens liv olika mycket. Det finns en del som föds med en funktionsnedsättning medan andra får dem som en följd av till exempel en olycka eller en sjukdom När tillgänglighet och användbarhet finns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Nacka kommuns policy är att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter

funktionsnedsättningen innebär för en person relaterat till omgivningen, exempelvis bristande delaktighet i arbetslivet och tillgänglighet till lokaler, är vad som avses med funktionshinder (a a). I fortsättningen av texten avses med funktionsnedsättning både fysisk, psykisk och intellektuell dito då inte annat anges. Sämre häls Tillgänglighet Fjäll & Saxnäsgården Att vara i fjällen innebär att kunna ta del av fjällens natur. En funktionsnedsättning kan vara så många olika saker och för oss är tillgänglighet viktigt. Är du privatgäst så kontakta oss gärna och berätta om vad du önskar dig

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Riktlinjer och standard för vad som gäller när tillgänglighet för funktionsnedsatta ska skapas i naturområden. Ladda ner publikation som pd Medan personer med funktionsnedsättning i tredje världen och första världen erfar liknande problem med tillgänglighet har personer i tredje världen ännu färre möjligheter. De befinner sig i en dubbelt så svår situation - de har en funktionsnedsättning och lever i tredje världen Alternativa format för personer med funktionsnedsättning. Om information från Försäkringskassan i alternativa format. Till exempel Daisy-CD, punktskrift, teckenspråksfilm eller storstil. Kundcenter för privatperson Telefon 0771-524 524 Öppettider Måndag-fredag: 8-16. Med funktionsnedsättning menas en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. till personer med funktionsnedsättning bör inkludera såväl informationsinsatser som förändringar i utbud och tillgänglighet. Stöd i vardagen viktigt

Tillgänglighet och diskriminering. Den 1 januari 2015 infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen - bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet för dig som har allergisjukdom kan anmälas till DO eller till någon av Sveriges Antidiskrimineringsbyråer Funktionsnedsättning betyder att du har en minskad förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt. Funktionsnedsättning kan vara medfödd eller att du har fått den senare i livet. Funktionsnedsättningen kan göra att du har svårt att utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses normalt Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 Antaget av kommunfullmäktige den 9 februari 2017, § 8 Inledning Tillgänglighet är en mänsklig rättighet kopplad till delaktighet och demokrati. Men det är också samhällsekonomiskt lönsamt att verka för tillgänglighet. Ofta handla

Så många berörs av tillgänglighet - Vägledning för

 1. Stöd vid funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS. Lagen finns för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att nå jämlikhet och delaktighet i samhällslivet
 2. Funktionsnedsättning. Lyssna. Du som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga har möjlighet att ansöka om insats för få möjlighet att leva ett fullgott liv. Tillgänglighet. De olika insatserna ska vara lätt tillgängliga
 3. med funktionsnedsättning. Tillgänglighet på kvinnojouren gagnar både kvinnor med bestående funktionsnedsättning och kvinnor med tillfälliga funktionsnedsättningar till följd av våld. Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour tar upp fakta om våldsutsatthet och funktionsned - sättning men även andra aspekter som kan var

Funktionsnedsättningar kan vara medfödda eller ha uppstått efter olyckor, sjukdomar eller på grund av åldrande. Det finns en mängd olika funktionsnedsättningar. Brister i tillgänglighet, information, allmänna kommunikationsmedel med mera skapar funktionshinder Bristande tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättningar kan ha speciella förutsättningar och behov när det gäller resande. I rapporten belyser vi de problem som kan uppstå före, under och efter en resa för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018- 2023 är en mycket viktig del i detta arbete. Programmet tar sin utgångspunkt i bland annat FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030, FN:s barnkonvention och den nationella funktionshinderpolitiken. Det reviderade programmet pekar u

Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund D

Lär dig om Funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Så jobbade TUV med tillgänglighet. Om tillgänglighet inom TUV Filmer om tillgänglighet. Utdrag ur filmen Att se bortom hindren, av Bo Harringer, på Youtube. Fler filmer om tillgänglighet se Tillgänglighetsfilmer på Handisams webbplats Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i samverkan med Fyrbodals kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Göteborgs Om din psykiska funktionsnedsättning ger dig så stora svårigheter i din vardag att du inte längre klarar ett eget boende kan du ansöka om psykiatriboende i Stenungsunds kommun (särskilt boende enligt SoL). På boendet får du hjälp som är anpassad efter dina behov och förutsättningar. I Stenungsunds kommun finns tre boende Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet är viktiga frågor både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden. Vad gör kommunen? För att kunna ge service till alla på lika villkor och ett bemötande som respekterar dig för den du är, arbetar vi hela tiden med att skapa förståelse för människors likheter och olikheter

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Så beskriver tre personer med funktionsnedsättning några situationer på jobbet.Tillsammans med drygt 5 000 personer deltar de i Myndigheten för delaktighets undersökningspanel Rivkraft, vars syfte är att beskriva livsvillkor och tillgänglighet i samhället För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av stöd och service. Det finns också stöd till dina anhöriga och personer med tillfällig funktionsnedsättning

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexiHela resan hela året! - En uppföljning av

Bemötande och delaktighet - Kunskapsguide

Att ha en funktionsnedsättning innebär inte per automatik att du behöver stöd i skolan, men i många fall är det så. Motståndet och invändningarna mot att samla in statistik kring skolresultat för elever med funktionsnedsättning bottnar i en välvilja och en önskan att inte stigmatisera Afasi är en funktionsnedsättning. Det innebär att afasi utgör ett varaktigt tillstånd som inte går över med tiden. Efter ett genomfört terminologiarbete beslutade Terminologirådet i oktober 2007 att publicera de nya och reviderade begreppen av funktionshinder och funktionsnedsättning tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk Guiden ska underlätta för personer med funktionsnedsättning att planera sitt besök i publika lokaler utan överraskande hinder. Guiden visar information om tillgänglighet till exempelvis butiker, caféer, skolor, vårdcentraler, Höganäs Stadshus, och andra lokaler som allmänheten har tillträde till Tillgänglighet. Mjellby konstmuseum har gjort följande anpassningar med anledning av Coronaviruset: Du som har en funktionsnedsättning kan behöva ta med en extra person som stöd vid olika arrangemang. Hos oss tar du med din vän gratis, om du har ett Följa med-kort

Delaktighet och tillgänglighet för personer med

Om din medarbetare har en funktionsnedsättning är det viktigt att arbetsplatsen anpassas till de svårigheter som eventuellt finns. En god tillgänglighet är en förutsättning för jämlikhet och för att alla medarbetare ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)Kista vård- och omsorgsboende - Stockholms stad
 • Znakovi u kineskom horoskopu.
 • Penningtvätt lag.
 • Jacobite.
 • Paula's choice bha before and after.
 • Contura 26t låg.
 • Heroes and generals free hack.
 • Där dit vinden kommer instrumental.
 • Sur häst vid pälssättning.
 • Go kart erding.
 • Fred durst wiki.
 • Odense danmark.
 • Klockan i usa am pm.
 • Corvette zr1.
 • Genomströmningsvärmare nibe.
 • Fast telescope.
 • Bus transfer keflavik airport.
 • A sällström.
 • Danska slott och herresäten.
 • Sim em 2017 program.
 • Nyårsmeny helsingborg avhämtning 2017.
 • Hur betalar man en spansk parkeringsböter.
 • Hjärtebarn webbkryss.
 • Blåvinge betydelse.
 • Vad påverkar prestationsförmågan.
 • El fyrhjuling 1000w.
 • Ortodoxa kyrkan skilsmässa.
 • Express vpn asus rt n66u.
 • Äkta löshår clips.
 • Luftperspektiv konst.
 • Laxå karta.
 • Förhöjt pku.
 • Wieviel kann man als putzfrau verlangen.
 • Hylla etagär.
 • Bruchsal pension.
 • Ferienwohnung dortmund phönixsee.
 • Vilda barn.
 • Frauenhandel tschechien.
 • Bra billiga däck.
 • Krishjälp vid självmord.
 • Sd kortläsare iphone 6.
 • Vad betyder det att se ett rådjur.