Home

Fördraget om europeiska unionens funktionssätt eurlex

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUR-Lex

Lissabonfördraget, ursprungligen känt som reformfördraget, är ett fördrag inom Europeiska unionen som undertecknades den 13 december 2007 i Lissabon, Portugal. [1] Det trädde i kraft den 1 december 2009 efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.. Lissabonfördraget innehöll väsentligen samma reformer som Europeiska. Europeisk unionsrätt (EU-rätt), tidigare gemenskapsrätt (EG-rätt), är den rättsordning som Europeiska unionen grundar sig på. Unionsrätten utgör en ny rättsordning inom folkrätten till vars förmån medlemsstaterna, inom specifika befogenhetsområden, har inskränkt sina suveräna rättigheter och som inte enbart medlemsstaterna, utan även deras medborgare, lyder under. [1

tas med i detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktions-sätt. c) I elfte skälet, numera tolfte skälet, ska orden i detta fördrag ersättas med i detta fördrag och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 2. Artikel 1 ska ändras på följande sätt Europeiska unionens konkurrensregler omfattar gemensamma regler för de konkurrensvillkor som är nödvändiga för den inre marknadens funktion. Konkurrensreglerna innefattar bland annat förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete och bestämmelserna om missbruk av dominerande ställning på den inre marknaden samt begränsningar i möjligheten för medlemsstaterna att ge statsstöd till.

SOM BEKRÄFTAR att de bestämmelser i detta avtal som omfattas av tillämpningsområdet för avdelning V i tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt binder Förenade kungariket och Irland som enskilda avtalsslutande parter, och inte som en del av Europeiska unionen, såvida inte Europeiska unionen underrättar Irak om att någon av staterna har blivit bunden i dessa. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Föreskrifter. Handledningar. Lagar Så fungerar Rättslig vägledning. Så fungerar sökfunktionen. Prenumerera. Om kakor (Cookies) Vägledning (2020) Förkortningar. Bokföring & redovisning. Sambandet mellan redovisning och beskattning. Europeiska politiska partier och europeiska. Utformning. Förordningar följer, i likhet med övriga unionsakter, de bestämmelser om utformning som har antagits av Europeiska unionens publikationsbyrå.Unionsakten består av tre delar: ingressen, artikeldelen och eventuella bilagor. [5] Artikeldelen utgör den normativa delen av unionsakten och är uppdelad i artiklar. [6] En förordning innehåller, till skillnad från övriga. Artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), artiklarna 234, 244-250, 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna (s.k. fusionsfördraget). Bakgrun

fördraget om Europeiska unionen översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk I enlighet med protokoll nr 37, som bifogats fördragen (fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), omfördelades nettovärdet av EKSG:s tillgångar vid upplösningen till forskning inom sektorer med anknytning till kol- och stålindustrin via kol- och stålforskningsfonden Genom fördraget minskade antalet till fem. Den rättsliga grunden för dessa unionsakter återfinns i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: [2] När institutionerna utövar unionens befogenheter ska de anta förordningar, direktiv, beslut, rekommendationer och yttranden Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. Be-stämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en marknad. Ett stö sv med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om Europeiska unionen, såsom det ändrats genom Lissabonfördraget, och dessa fördrags relevanta bestämmelser om den europeiska rymdpolitiken (artikel 189 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), permanent strukturerat samarbete om säkerhets- och försvarsfrågor (artiklarna 42.6 och 46 i EU.

Ett beslut är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.I likhet med förordningar är beslut till alla delar bindande, men behöver däremot inte nödvändigtvis ha allmän giltighet. [1] Ett beslut kan istället vara riktat till en eller flera specifika fysiska eller juridiska personer. [2]Beslut utfärdas bland annat när en befattning inom unionen. Utformning. Rekommendationer följer, i likhet med övriga unionsakter, de bestämmelser om utformning som har antagits av Europeiska unionens publikationsbyrå.Unionsakten består av tre delar: ingressen, artikeldelen och eventuella bilagor. [4] Artikeldelen utgör den normativa delen av unionsakten och är uppdelad i artiklar. [5] En rekommendation kan vara riktad till unionens institutioner.

EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex

 1. Ett lagförslag, formellt ett utkast till lagstiftningsakt, inom Europeiska unionen läggs i regel fram av Europeiska kommissionen. [1] [2] I undantagsfall kan dock ett lagförslag läggas fram på initiativ av en grupp medlemsstater eller Europaparlamentet, på rekommendation av Europeiska centralbanken eller på begäran av Europeiska unionens domstol eller Europeiska investeringsbanken. [3
 2. sv med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om Europeiska unionen, såsom det ändrats genom Lissabonfördraget, och dessa fördrags relevanta bestämmelser om den europeiska rymdpolitiken (artikel # i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), permanent strukturerat samarbete om säkerhets- och försvarsfrågor (artiklarna #.# och # i EU.
 3. Ärende: Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt TILL LÄSAREN Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har.

Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 1. artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012 av den 25 april 2012 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse som beviljas företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

EUR-Lex - 12012M/TXT - EN - EUR-Lex

Europeiska unionens fördrag - Wikipedi

 1. ska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de
 2. Artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 107.3 a och c. Rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (bemyndigandeförordningen)
 3. - med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0076/2012), - med beaktande av artikel 81.1 i arbetsordningen, - med beaktande av rekommendationen från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0087/2012). 1
 4. Kapitel 1 Tillämpning av vissa bestämmelser i fördraget om Europeiska unio­ nen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 43 C_2010084SV_TXT_0112.PDF 3 27/05/10 16:20. 4 Konsoliderat fördrag C_2010084SV_TXT_0112.PDF 5 27/05/10 16:20 Sid
 5. Europeiska unionens funktionssätt. EU har ett eget lagstiftande och verkställande organ, ett oberoende domstolsväsen och en centralbank. Dessa stöds och kompletteras av en rad andra institutioner och organ, och deras respektive befogenheter fastställs i grundfördragen
 6. EUR-Lex blir tillgänglig utan avgift den 1 januari. 2003. Rättsakter som från och med den 1 december 2009 antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och Euratomfördraget.
 7. 1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2 § Följande territorier, som ingår i unionens.

Europeiska kommissionen lägger fram detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 8/2020 till budgetmyndigheten (Europaparlamentet och rådet) av de skäl som anges i motiveringen nedan, och i enlighet med bestämmelserna i - fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 314, jämfört me Denna broschyr innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar. Europeiska unionens domstol ska inte vara behörig med avseende på dessa bestämmelser, med undantag av dess behörighet att kontrollera att artikel 40 i detta fördrag följs och att kontrollera lagenligheten av vissa beslut som avses i artikel 274 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2012/21/EU: Kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse [delgivet med nr K(2011) 9380] Text av betydelse för EE Denna e-bok innehåller konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med bilagor och protokoll, i den lydelse som de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft i december 2009 17.4.2020 SV Europeiska unionens I fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) Artiklarna 151-155 i EUF-fördraget. slås det fast att främjandet av dialog mellan arbetsmarknadens parter ska vara ett gemensamt mål för Europeiska unionen och medlemsstaterna

EU-fördragen Europeiska Unionen

 1. enlighet med artikel 314.4 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget). Förlikningskommittén arbetade under 21 dagar, mellan den 30 oktober och den 19 november 2018. Även om betydande framsteg gjordes under diskussionerna, var det inte möjligt att jämka samma
 2. Grundfördragen: fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, Protokoll och bilagor till grundfördragen, fördragen om medlemsstaternas anslutning till Europeiska unionen samt andra fördrag
 3. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), även känt som ett av Romfördragen, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, och trädde i kraft den 1 januari 1958. Ny!!
 4. (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik, som i sin tur bygger på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Därför utvecklas, framställs och sprids europeisk statistik och tjänster av hög kvalitet inom ett rättsligt och kvalitetsmässigt mycket stabilt ramverk

De tre fördrag som nu är i kraft inom Europeiska unionen är följande: fördraget om Europeiska unionen (kortform: EU-fördraget) fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kort-form: EUF-fördraget) fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergi-gemenskapen (kortform: Euratomfördraget fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 290 och 291. Det är även lämpligt att förordningen beaktar utvecklingen av unionsrätten och att anpassa vissa bestämmelser i förordningen så att de blir enklare att tillämpa

EU:s lagar och regler - Sveriges riksdags EU-informatio

Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. Med olagligt stöd avses i denna lag stöd som lämnas i strid med genomförandeförbudet i artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget, FEUF), även känt som ett av Romfördragen, är ett av Europeiska unionens fördrag mellan dess medlemsstater som undertecknades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, och trädde i kraft den 1 januari 1958.Fördraget hette ursprungligen fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget), men bytte. 02016ME/TXT — SV — 01.02.2020 — 004.001 Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar fö Akt om villkoren för Republiken Kroatiens anslutning och om anpassning av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen - Artikel 47. DisplayLogo. Publications Office of the European Union

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearch. search. More Advanced search Browse by subject Expert Search. Europeiska unionens fördrag är en grupp internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som faställer en konstitutionell grund för Europeiska unionen (EU). De upprättar Europeiska unionens institutioner, de förfaranden för hur EU-rätt antas och vilka mål som EU har.. Idag utgör Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (Romfördraget, i kraft sedan 1958. 1. I dessa riktlinjer anges principerna för en bedömning enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (1) (nedan kallad artikel 101) av avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden (tillsammans nedan kallade avtal) som avser horisontellt samarbete.Ett samarbete är av horisontell natur om ett avtal ingås mellan faktiska.

Video: Lissabonfördraget - Wikipedi

Europeisk unionsrätt - Wikipedi

EU-fördrag oversættelse i ordbogen svensk - dansk på Glosbe, online-ordbog, gratis. Gennemse milions ord og sætninger på alle sprog unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som införts genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009. Broschyren innehåller även de förklaringar som fogades till slutakten vi med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 21.2 och 114.1, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 82.2, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1, med beaktande av Regionkommitténs yttrande2

Engelsk översättning av 'fördraget om Europeiska unionens funktionssätt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Sveriges internationella överenskommelse

 1. 19.5.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 130/3SV (*) Med verkan från och med den 1 december 2009 har artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget ersatts av artikel 101 respektive 102 i för­ draget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Inne­ hållet i bestämmelserna är dock i sak oförändrat. I detta tillkänna
 2. unionen, som vilket fastslås i fördragen (artiklarna 2 och 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), artikel 8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 23). I stadga
 3. Meddelande från kommissionen - Riktlinjer för tillämpningen av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på avtal om tekniköverföring. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearc
 4. 6. I artikel 114.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt sägs att om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att införa nationella bestämmelser grundade på nya vetenskapliga belägg med anknytning till miljöskydd eller arbetsmiljöskydd för att lösa ett problem som är specifikt för denna.
 5. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1), efter att ha hört Regionkommittén
 6. Ett direktiv är en typ av bindande unionsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner.Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. [1] Till skillnad från förordningar blir ett direktivs bestämmelser bindande för andra.

Europeiska unionens konkurrensregler - Wikipedi

om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn {K(2010) 1746 slutlig Artikel 43 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. Bakgrund Den 18 november presenterade kommissionen ett meddelande om jordbrukspolitiken. Meddelandet kommer att diskuteras i rådet i slutet av 2010 och under våren 2011. Det ungerska ordförandeskapet planerar rådslutsatser i mars. Parallellt med detta kommer Europaparlamentet at PE-CONS 65/1/19 REV 1 SV EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 20 juni 2019 (OR. en ) 2016/0400 (COD) LEX 1963 PE - CONS 65/1 /19 REV 1 INST 49 IND 65 JUR 114 C Denna utgåva innehåller de konsoliderade versionerna av fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) samt protokollen och bilagorna till dessa, i den lydelse de har efter de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget, som undertecknades den 13 december 2007 i Lissabon och trädde i kraft den 1 december 2009

fördraget om Europeiska unionen - definition - svensk

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (Omdirigerad från FEUF) Hoppa till: navigering, sök. Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner. Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) Länkar. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Det fördrag (allmänt förkortat FEUF) som närmare reglerar EU:s befogenheter och institutioner.Det kompletteras av Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) . Länkar. Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Frågan om djurskydd har fått en mer framskjuten position i EU genom Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I fördragets artikel 13 konstateras att djur är kännande varelser. Där står också att EU och medlemsländerna ska ta hänsyn till djurens välfärd när EU:s politik i fråga om jordbruk, fiskeri, transport, inre marknad, forskning och teknisk utveckling samt rymdteknik. Den rättsliga grunden för direktiv återfinns i artikel 288 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: [1] Ett direktiv ska med avseende på det resultat som ska uppnås vara bindande för varje medlemsstat till vilken det är riktat, men ska överlåta åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta 1 , vilket lade till följande punkt till artikel 136: De medlemsstater som har euron som valuta får inrätta en stabilitetsmekanism som ska aktivera

Författningstext /.../ 19 ART Diskriminering 1. Utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i fördragen och inom ramen för de befogenheter som fördragen ger unionen, kan rådet genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund. Artikel 218.3 och 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger EU:s rättsliga grund för att inleda förhandlingar av multilaterala avtal vad gäller de frågor som omfattas av EU:s behörighet. Rådsbeslutet antas med kvalificerad majoritet. Fördragen reglerar inte frågor som omfattas av nationell behörighet Följaktligen upprättar fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om Europeiska unionen en tydlig hiearki över Eurosystemets mål och slår fast att prisstabilitet är penningpolitikens viktigaste bidrag för att skapa gynnsamma ekonomiska förhållanden och hög sysselsättning

EEG-fördraget kommer senare att kallas EUF-fördraget, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Samarbetet omfattar jordbrukspolitik, handelspolitik och fredlig användning av kärnkraft. Inom EEG startar också diskussionerna om målsättningen för handelspolitiken: en gemensam inre marknad med fri rörlighet över gränserna för varor, tjänster, personer och kapital EU-domstolen har genom åren preciserat att följande bestämmelser har direkt effekt. Samtliga bestämmelser som återges finns i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, det som tidigare kallades för EG-fördraget. - Förbud mot diskriminering på grund av nationalitet Det gäller också för Sverige. Reglerna finns i artiklarna 107-109 i EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Där fastställs att statsstöd är förbjudet om det inte uppfyller vissa på förhand bestämda undantag. Syftet med reglerna är att se till att konkurrensen på EU:s inre marknad inte snedvrids

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Rättslig

Denna avdelning innehåller lagstiftningsakter i den betydelse som anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, det vill säga de förordningar, direktiv och beslut som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (av Europaparlamentet och rådet gemensamt), elle Den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 16/01/2020 Verksamhetsrapport (nr 6) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Tillgängligt på: 28/02/2018 Verksamhetsrapport (nr 5) från den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Förordning (Europeiska unionen) - Wikipedi

Detta förfarande har sin rättsliga grund i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. [4] Det är Europeiska unionens råd som ger bemyndigande att inleda förhandlingar, utfärda förhandlingsdirektiv, bemyndiga undertecknande och ingå avtal på unionens vägnar Anslutningsfördragen . De ursprungliga versionerna av anslutningsfördragen finns i elektroniskt format på de officiella EU-språken i EUR-Lex.. Finlands författningssamlings fördragsserie 102/1994 - 103/1994 + fördrag Innehåller lagen och förordningen om Finlands anslutning till Europeiska unionen, Österrikes, Finlands och Sveriges anslutningsfördrag och EU:s grundläggande fördrag. godkännas av Sverige. Protokollet ska fogas till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett godkännande av protokollet föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I promemorian läggs försla med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (detta fördrag placerades antingen sist eller först). Uppräkningsordningen för gemenskaperna i rättsakternas nummer har varierat över tid: 1 fördraget ersatts av artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De två artiklarna är dock i sak oförändrade. I denna förordning bör hänvisningar till artikel 101 i fördraget om Europe­ iska unionens funktionssätt i förekommande fall förstås som hänvis­ ningar till artikel 81 i EG-fördraget

europeiska unionens rÅd har antagit detta direktiv med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 113 och 115, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen i enlighet med artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Europaparlamentet måste underrättas. Sådana förordningar är bindande och direkt tillämpliga i hela EU och föremål för rättslig översyn av Europeiska unionens domsto

Europeiska kommissionen Faktablad om Europeiska unionen

om ändr ing av beslut ECB/2014/8 om förbudet mot monetär f inansier ing och hur nationella centralbanker för räntar inlåning från st aten (ECB/2015/29) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt ar tikel 132.1 andra strecksatsen Inom ramen för moderniseringen av unionens politik på området statligt stöd vill kommissionen ytterligare klargöra nyckelpunkterna vad gäller begreppet statligt stöd i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i syfte att bidra till en enklare, mer transparent och mer konsekvent tillämpning av detta begrepp i hela unionen KONKURRENSBEGRÄNSANDE MILJÖAVTAL ENLIGT ARTIKEL 101 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT Samuelsson, Patrik LU () JUR091 20142 Department of Law. Mar EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 21.2, 168.6 och 292 första och andra meningen, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och av följande skäl ([3001] o.f.) ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 [2120] i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 [2120] i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2 § [2102] Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå

fördraget om Europeiska unionen - Svenska-Engelska Ordbo

Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (EUT L 112 av den 24 april 2012, s. 21), Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/2422 av de Translation for 'fördraget om Europeiska unionens funktionssätt' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations FEU Fördraget om Europeiska unionen FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt FN Förenta nationerna FRA Europeiska unionens byrå för grundläg-gande rättigheter. ICCPR Internationella konventionen om medbor - gerliga och politiska rättighete Europeiska unionens officiella tidning September 18, 2015 Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT . med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 217 jämförd med artikel 218.6 a och 218.8, med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket Artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger EU rätt att anta direktiv om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. Det övergripande ramdirektivet utgör tillsammans med andra direktiv med inriktning på specifika arbetsmiljöfrågor grunden i EU:s arbetsmiljölagstiftning Europeiska unionens officiella tidning June 16, 2017 Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar (Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget medlemsstater och länder som förhandlar om anslutning till unionen som är allvarligt drabbade av ett stör re hot mot folkhälsan (EUT L 99, 31.3.2020, s. 9). (6) Ar tikel 322.1 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF -fördraget). (7) Ar tikel 287 i EUF -fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt [utdrag] Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associer ing av de utomeuropeiska länder na och terr itorier na med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (1), särskilt ar tikel 63 i bilaga VI, och av följande skäl

 • Fra lagen fördelar och nackdelar.
 • Telefonstreiche app.
 • Syskon åldersskillnad forskning.
 • 29 november horoskop.
 • The reader rotten tomatoes.
 • Frankenstein s monster.
 • Raphael.
 • Nameless ghoul fire.
 • Transistor förstärkning.
 • Mag tarmspecialist malmö.
 • Huntsville alabama.
 • Lenovo t470s.
 • Dart kommunikationspass.
 • Stena line huvudkontor.
 • Bästa vänner barnkanalen.
 • Trafikinformation göteborg.
 • Ram 21x30.
 • Finkar sverige.
 • Mazda 6 limousine.
 • Need it reddit.
 • Juristexamen master.
 • Zweirad bunjes hundsmühler straße oldenburg.
 • Peter pfanner.
 • Traducción date en espanol.
 • Ufo group.
 • Hur uppstår organisationskultur.
 • Vad betyder medverkande.
 • Mormon högtider.
 • Lexikon.
 • Hoppa fallskärm västerås.
 • My dog 2018 live.
 • Alabolaget.
 • Barbie skipper chelsea and stacie.
 • Spring in copenhagen.
 • Mårdhund i södra sverige.
 • Amway produkte schmuck.
 • Plan international website.
 • Lendify börspodden.
 • Time warp line up 2017.
 • Landratsamt ingolstadt öffnungszeiten.
 • Erik skoglund boxrec.