Home

Lis områden boverket

Kommuner kan i sin översiktsplan peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Syftet är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande vid prövning av ansökningar om dispenser från strandskyddet och upphävande av strandskyddet i detaljplaner. LIS-områden. Riksintressen, LIS och andra värden är en av de tre aspekterna i ÖP-modellen. I översiktsplanen ska kommunen redovisa riksintressen och hur kommunen avser att tillgodose dem. Kommunen ska också i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge. I sin planläggning ska kommunen ta hänsyn till de värden som finns på platsen. Vissa värden kan vara en del. Kommunerna kan i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet

Landsbygdsutveckling i strandnära läge - PBL - Boverket

turvårdsverket och Boverkets allmänna kriterier ska beaktas. En exploatering i ett LIS-område får inte ha negativ inverkan på strandskyddets syften, och måste uppfylla minst ett av dessa mål: för att kunna peka ut LIS-områden har ett antal grundförutsättningar och kriterier tagits fram utifrån dessa mål Boverket och Naturvårdsverket har utvärderat regelverket för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet och Socialdepartementet den 1 oktober 2013. genom att kommunerna i sin översiktsplan kan peka ut LIS-områden.

Riksintresse, LIS och andra värden - PBL - Boverket

 1. Om du vill veta mer om att ansöka om dispens ska du kontakta din kommun. Du kan också läsa broschyren från Naturvårdsverket och Boverket. Vägledning för hur reglerna bör tillämpas finns i handboken från Naturvårdsverket och Boverket, som i första hand vänder sig till handläggare på kommuner och länsstyrelser
 2. LIS-områden är alltså ett av flera särskilda skäl som kan åberopas för upphävande eller dispens från strandskydd. LIS-områden ska anges i kommunernas översiktsplaner för att vara giltiga och och Boverket, okt 2009) i ärenden som rör strandskyddet
 3. Bräcke kommun har utarbetat ett tillägg till gällande översiktsplan som pekar ut LIS områden, men också strandområden som bedömts viktiga att bevara. I planen redovisas också fakta om landsbygden, bakgrund, överväganden och riktlinjer
 4. På Boverkets webbplats Landsbygdsutveckling i strandnära lägen finns mer information om landsbygdsutveckling i strandnära läge och Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för planering och prövning av strandskyddsfrågor: Lämpliga LIS-områden ska följa bestämmelserna i 7 kap. 18e§ miljöbalken
 5. Lis-områden kust.. - 35 - 9.1 Veda, Höga kusten Boverket. När det gäller enstaka enbostadshus i anslutning till befintlig bostad så behövs ingen motivering till hur åtgärden bidrar till landsbygdsutveckling
 6. Naturvårdsverket och Boverket har i tidigare utredningar konstaterat att landsbygdsutveckling tolkas och definieras på olika sätt runt om i landet och att LIS-verktyget ibland åtgärder inom LIS-områden inte har gått i den takt som kommunerna har önskat

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen gemensamt tagit fram 2.3 Utpekande av LIS-områden i översiktsplanen 18 2.4 Exempel på process för att peka ut LIS-områden i översiktsplanen 21 3 DETALJPLAN OCH UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 2 om LIS-områden att varje form av byggnation ska ses som utveckling av landsbygden, Boverket och Naturvårdsverket pekar på det faktum att kommunen inlett ärendet med framtagande av översiktsplan innan den nya lagen trädde i kraft och att utpekandet av LIS-områden skulle sakna författningsstöd. Det är synpunkte Naturvårdsverket och Boverket fick 2012 i uppdrag att utvärdera och se över utfall och tillämpning av de nya strandskyddsregler som trädde i kraft 2009 och 2010 (dnr M2012/03437/Nm). (LIS-områden) inte har gått i den takt som kommunerna har önskat,.

LIS- områden kan framförallt pekas ut där det finns god tillgång till strandområden där det går att bygga i viss utsträckning utan att allmänhetens tillgång till stränder hämmas. Djurliv och växtliv får heller inte påverkas negativt. Kommunen kan peka ut LIS- områden i sin översiktsplan Kommunerna ska i översiktsplanen redovisa områden där det ska vara lättare att få dispens från och upphäva strandskyddet för bostäder, verksamheter och anläggningar som främjar utvecklingen av landsbygderna TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR TORSBY KOMMUN INLEDNING Illustration av generellt och utvidgat strandskydd, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd Förslaget till LIS-plan utgör en ändring geno Framtagande av LIS-områden 4 Kriterier för LIS-områden 4 Framtagande av LIS-områden - Analys 5 LIS-områden i respektive karaktärsområde 6 Illustration från Boverket. Eget tillägg Fri passage med tillhörande pil. 8 LANDSBYGDSUTVEKLING I STRANDNÄRA LÄGE I BOLLNÄS K OMMUN Ligga lågt i landskapet Ligga högt

Syftet med LIS-områden är att stimulera och främja utvecklingen på landsbygden. Inom LIS-områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas vid prövning av strandskyddsdispens. Ett utpekande av LIS-område innebär inte automatiskt att dispens för strandskydd ges. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Boverket TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR TORSBY KOMMUN SAMRÅDSHANDLING - INLEDNING Illustration av generellt och utvidgat strandskydd, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd strandnära lägen. För ett tillägg till översiktspla

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS

• Utpekande av LIS-områden i översiktsplan • Dispensprövning enligt LIS • Exempel på detaljplan inom LIS-område • LIS och Ekoturism • Diskussion och debatt om LIS - medborgarperspektiv och långsiktig hållbarhet • Koppling till Fastighetsbildningslagen. Medverkande. Ulrika Åkerlund, Boverket Som Boverket konstaterat visar den senaste tidens utveckling att det inte är säkert att nyproduktionen av dyrare bostäder leder till flyttkedjor LIS-områden ska vara av begränsad omfattning ger egentligen inte mycket ledning för kommunerna och länsstyrelserna Etiketter: Boverket, landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i Västerbotten, LIS-områden, LRF, Naturvårdsverket, skl, strandnära läge, vännäs kommun Presentation Född och uppvuxen i Orrböle, Vännäs kommun och bor fortfarande kvar där

liga LIS-områden. Träffarna hölls i Stocka, Sörfjärden/Gnarp, Norrfjärden, Hårte, Bergsjö, Hassela och Ilsbo. Allmänheten har också beretts tillfälle att komma med förslag till lands-bygdsutvecklingsområden i sin närhet. I denna LIS-plan har 6 områden valts ut som bedöms ha stor potential för utveck-lingen i Nordanstig LIS-områden är fördelade längs Vänern och vid tätortsnära sjöar och vattendrag. framtagen av Naturvårdsverket och Boverket, ska det planeras restriktivt för LIS längs Vänerkusten. Melleruds del av Vänerkusten är uppdelad i två delar, norr och söde Föreslagna LIS områden i Söderhamns kommun 11 1. Bergvik 11 2. Enskär 13 3. Granön/Trollharen 15 4. Gulludden 17 5. Holmsveden 19 6. Klacksörarna 21 7. Ljusne Figur 1 Strandskydd illustration från Boverket Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land- och vattenområde

LIS-områden - ÖP-PORTALEN Västra Götalands lä

Illustration från Boverket. • Strandskyddet har stärkts genom att skälen för att ge dispens från eller upphäva strand- Slutgiltiga LIS-områden efter borttagande av oexploaterade stränder, översvämningsområden, viktiga fornminnen etc, samt kvalitatv bedömning vid platsbesök Föreslagna LIS-områden bedöms inte komma i konflikt med detta intresse. Förutsättningar. Lagstiftningen med tillhörande propositionstext och Boverkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:4 Strandskydd - en vägledning för planering och pröv-ning innehåller riktlinjer för bedömningen av vilk Utvalda LIS-områden beskrivs med text och kartor. Beskrivningen redovisar dels varje områdes förut-sättningar i form av en nulägesbeskrivning, dels en analys utifrån ovan de frågeställningar som redovi- och Boverkets/Naturvårdsverkets handbok 2009:

I Piteå kommuns översiktsplan beslutades att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Nu har kommunen inlett arbetet med att utreda områden som kan pekas ut för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS- områden om LIS-områden att varje form av byggnation ska ses som utveckling av landsbygden, Boverket och Naturvårdsverket pekar på det faktum att kommunen inlett ärendet med framtagande av översiktsplan innan den nya lagen trädde i kraft och att utpekandet av LIS-områden skulle sakna författningsstöd. Det är synpunkte

Framtagande av LIS-områden 4 Kriterier för LIS-områden 4 Framtagande av LIS-områden - Analys 5 LIS-områden i respektive karaktärsområde 6 Illustration från Boverket. Eget tillägg Fri passage med tillhörande pil. 8 LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGE I BOLLNÄS KOMMUN Ligga lågt i landskapet Ligga högt LIS-områden skickas till Boverket, länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. Ett tematiskt tillägg till översiktsplan är, till skillnad från en detaljplan, inte en juridiskt bindande handling. Det är först i detaljplaneskedet som en definitiv prövning av et

Ill: Ulrika Åkerlund/Boverket. Areella näringar och strandskydd | 5 Från dessa förbud finns det ett generellt undantag för jordbruket, skogsbruket, Inom LIS-områden finns ett extra särskilt skäl för dispens, nämligen om den sökta åtgärden bidrar till utvecklingen av landsbygden Genom att peka ut LIS-områden utökas möjligheten till attraktiva boenden i strandnära lägen vilket Boverket. Tomtplatsavgräsnsningen klargör var gränsen går fmellan privat och allmänt. 12 Strandskyddsregler Särskilda skäl Exempel Ianspråktagen mark Inom etablerad tomtplats, industriområde eller campin Boverket för att arbeta med LIS i planeringen bidrog till kommunernas översiktsplanering. Särskilt för de mindre kommunerna var det positivt. LIS-områden kan innebära en tätare bebyggelse, vilket kan innebära en ökad påverkan av näringsämnen från avlopp Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram handboken tillsammans. Under arbetet med den första utgåvan gick den ut på remiss och svar kom in från 60 olika instanser. Under framtagandet av både utgåva 1 och 2 förankrades handboken i styrgrupp och referensgrupper. Historik. Första utgåvan av handbok 2009:4 kom i september 2009 Boverket utvärderade för några år sedan effekterna av lättnader i strandskyddsreglerna år 2009. Då fick kommunerna möjlighet inrätta så kallade LIS-områden, som står för.

Naturvårdsverket och Boverket har på uppdrag av regeringen gemensamt tagit fram denna vägledning för strandskyddslagstiftningen med anledning av de förändringar som 2.4.6 Redovisning av LIS-områden i översiktsplanen 25 2.4.7 Översiktsplanens konsekvenser och miljöbedömning 2 TÖP LIS-OMRÅDEN FÖR TORSBY KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING - INLEDNING Illustration av generellt och utvidgat strandskydd, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd Illustration av fri passage, från Boverkets och Naturvårdverkets gemensamma skrift Strandskydd Förslaget till LIS-plan utgör en ändring geno

av LIS-områden. Planen är, liksom kommunal översiktsplanering i övrigt, inte juridiskt bindande. Den ska fungera som dock Bild: Boverket/Naturvårdsverket Det generella strandskyddet gäller 100 m från stranden, vid normalt vattenstånd, både på land och i vatten Boverket tillsätta och samråda med en referensgrupp bestående av företrädare för länsstyrelser, kommuner, Sveriges kommuner och landsting (SKL), (LIS-områden) fördelade på kommuner, hur kommunerna har arbetat med avgränsningar av dessa områden och hur kommunerna avser att dä Kommunerna kan peka ut LIS-områden. Kommunerna kan i sin översiktsplan peka ut LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Inom dessa kan dispens ges för bostäder eller verksamheter som bidrar till att utveckla landsbygden. Kriterierna för att peka ut områden för landsbygdsutveckling finns i 7 kap 18e § miljöbalken LIS-områden ger snarare en möjlighet till viss komplettering av befintlig bebyggelse. Syftet med LIS-områden är inte att skapa stora och kraftigt exploaterade stadslika villakvarter. Enligt Naturvårdsverket och Boverket medger de nya strandskyddsreglerna och landsbygdsutveckling i strandnära lägen en anpassning till regionala och lokala förhållanden

Framtagandet av LIS-områden påbörjades med en förstudie under 2010. Förutsättningar och rikt-linjer utreddes och övergripande områden inom vilka LIS-områden kunde bli aktuella pekades ut vid större vatten utanför detaljplanerade områden. Under 2011 genomfördes strandinventeringa särskilda skäl eller inom LIS-områden som lättnader från det generella strandskyddet kan ges. Bild: Boverket/Naturvårdsverket . 5 Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och, när det behövs, pröva kommunala beslut om dispenser och upphävanden Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden, är ett förslag till tillägg till översiktsplanen som nu är på remiss till 6 januari 2021. Nu finns ett upprättat förslag av tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen för Nora kommun

LIS-områden I Ronneby kommun har en så kallad LIS-plan tagits fram där förkortningen LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I utpekade områden vid sjöar och vattendrag kan bebyggelse och exploatering tillåtas om det bedöms gynna landsbygdsutveckling enligt LIS-planens målsättning även om inget särskilt skäl enligt Miljöbalken 7 kap § 18c finns då specifika LIS-områden pekas ut. Boverket, Naturvårdsverket samt Sveriges Kommuner och Landsting höll en rad konferenser i höstas gällande den nya lagstiftningen. Deras rekommendationer som framhölls på konfe-rensen var att det nödvändigtvis inte kommer att krävas en miljökonsekvensbeskrivning till et Naturvårdsverket och Boverket har gett ut riktlinjer för utpekande av LIS-områden som bygger på att kommunen bör inventera sina stränder för att se vilka stränder som har värden för allmänheten och för växt och djurliv. Utpekandet av LIS-områden får inte långsiktigt påverka strandskyddet syftens Neda. n följer exempe Håbo kommun har antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som gäller områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. LIS-områdena kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling genom möjlighet att etablera exempelvis bostäder eller verksamheter på landsbygden

Utvärdering av strandskyddsreglerna - Boverket

 1. LIS-områden. Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS (pdf, 29.5 MB) Strandskydd Boverket om strandskydd Naturvårdsverket om strandskydd. Lediga tomter. Lista på lediga tomter. Återvinning. FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) WBA
 2. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av marken och vattnet
 3. Karta över LIS-områden. Broschyr om strandskydd (pdf, 1.1 MB) Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskydd i Smedjebacken. Länsstyrelsen om strandskydd. Boverket. Naturvårdsverket

Etikett: Boverket Nytt särskilt boende i Vännäs - Rikshem satsar på samhällsfastigheter. Av Ulf Eriksson, 7 mars 2017 kl 12:24, Bli först att kommentera 10. Rikshem investerar nu i samhällsfastighet genom att förvärva en fastighet i Umeå där det kommunala äldreboendet Skräddaren ligger i och där lokalerna hyrs av kommunen och Boverket, februari 2012) i ärenden som rör strandskydd. Denna utredning berör i övrigt inte själva handläggningen av strandskyddsärenden utan syftar enbart till att redovisa kommunens syn på lämpliga LIS-områden kommer Boverkets Byggregler (BBR) som innehåller de detaljerade kraven på byggnader. Boverket, som är den centrala myndigheten på området, ger ock - så ut en mängd vägledande dokument som Allmänna råd och Handböcker i olika ämnen. Viktig information om hur plan- och bygglagen ska tolkas finns

Länsstyrelserna granskar även kommunernas översiktsplaner (och LIS-områden) och vägleder kommunerna i deras tillämpning av plan- och bygglagen, Boverket. Boverket ska ge kommuner och länsstyrelser handledning kring frågor som rör tillämpningen av de nya reglerna i plan- och bygglagen samt miljöbalken Välkommen till Ljungby kommuns officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till kommunens verksamheter och tjänster Remissyttrande om Boverkets och Naturvårdsverkets utvärdering av strandskyddet Svenskt Friluftsliv avger följande yttrande över utvärderingen. Svenskt Friluftliv hänvisar inledningsvis till det yttrande som vi avgav den 13 juni 2013 (bilaga 1); vad som står där gäller fortfarande

Strandskydd - Boverket

Illustrationer från Boverket 5/9. P • Inom LIS-områden har kommunen bedömt att byggnation är lämplig för utveckling av landsbygden, men strandskyddet måste prövas vid varje enskilt fall ändå. • Utpekade LIS-områden väger tungt och ger förbättrade möjligheter att bygga ino Hur landsbygden ska utvecklas är en annan fråga. En slutsats man kan dra av Naturvårdsverkets och Boverkets utvärdering av strandskyddsreglerna (september 2013) är att det finns stort intresse för exploatering av stränder i tätbebyggelse trots restriktiva regler

LIS-områden i Bräcke kommun - Bräcke kommu

2009 ändrades strandskyddsreglerna. Kraven för dispens blev tydligare och det tillkom vissa lättnader till exempel i s.k. LIS-områden (beskrivs längre fram). Samtidigt bildades Strandskyddsdelegationen som skulle samordna frågor och information kring strandskydd länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och regionala samverkansorgan. Lagstiftning Aktualisering översiktsplan Kommunens aktualitetsförklaring ska ge svar på frågan om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap 5 § PBL

4.Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i ..

LIS-områden än i landet i övrigt. Enligt 7 kap. 18 d § 3 miljöbalken gäller detta i eller i närheten av tätorter, i vissa kust- och skärgårdsområden samt på Gotland. Det gäller också kring de stora sjöarna3 i områden där det finns en stor efterfrågan på mark och ett högt bebyggelsetryck (Boverket & Naturvårdsverket 2013:68) Bild: Boverket/Naturvårdsverket. 5 Lagstiftning som berör strandskydd, LIS och planläggning finns huvudsakligen i · Nya LIS-områden ska kunna pekas ut allt eftersom om underlag för detta kan presenteras. Det finns dock ett tak för fortsatt utpekande Ånge kommun redovisar LIS-områden i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen antaget av kommunfullmäktige 2013. Det tematiska tillägget består av den huvudsakliga planhandlingen, samt ett antal bilagor. I planhandlingen redovisas kommunens ställningstaganden och riktlinjer för prövning av strandskyddsdispenser med LIS-skäl

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - LIS - Forshag

 1. Boverket har anfört i huvudsak följande. Eftersom planarbetet påbörjades innan de aktuella strandskyddsbestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2009 och kommunen inte beslutat om att inleda ett nytt ärende efter lagändringen har det inte funnits något författningsstöd att redovisa LIS-områden i översiktsplanen
 2. Boverket om strandskydd. Om du har ett särskilt skäl kan du få dispens från strandskyddet . De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c-d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området: Karta över Gnosjö kommuns LIS-områden.
 3. 3.5 LIS-områden i praktiken - utslag och användning respektive Boverket och . Amanda Persson EX0649 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Kandidatexamensarbete 15hp 9 Naturvårdsverket genomförts. För att utreda kommuners arbete och synsätt på LIS har frågo
 4. Syftet med LIS-områden är inte att skapa stora och kraftigt exploaterade stadslika villakvarter. Enligt Naturvårdsverket och Boverket medger de nya strandskyddsreglerna och landsbygdsutveckling i strandnära lägen en anpassning till regionala och lokala förhållanden. Inom områden som kommunen har utpekat som LIS-områden finn
 5. Kommunens förutsätts redovisa sin bedömning av LIS-områden i översiktsplanen, som då blir vägledande för handläggning av ansökningar om dispens från strandskyddet. Det finns däremot inte något formellt krav på att ett visst område ska vara utpekat som LIS-område i en översiktsplan för att de särskilda reglerna för LIS-områden ska kunna tillämpas
 6. LIS-områden ingår, utarbetade naturvårdsverket ihop med Boverket en vägledning1 som beskriver hur strandskyddsbestämmelsema ska tillämpas. Den ska även kunna nyttjas som ett stöd i handläggning av ärenden hos kommuner och länsstyrelser. SGI har inom ramen för naturvårdverkets remiss studera
 7. LIS-områden väljs ut av kommunen och ska anges i, eller som ett tillägg till deras översiktsplan. Vid upprättande av LIS-områden tar kommunen hjälp, och får vägledning av andra berörda myndigheter. De krav som ställs vid upprättande av LIS-områden framgår av MB 7:18 e

Tillägg LIS-områden - Bräcke kommu

Planförslaget föreslår totalt 23 LIS-områden samt 2 utred- ningsområden, som medger LIS för olika typer av bostäder, samt för befi ntligt och poten ellt näringsliv Framtagandet av LIS-områden har pågått parallellt med arbetet med framtagandet av en ny kommun- Boverket. Tomtplatsavgräsnsningen klargör var gränsen går fmellan privat och allmänt. 12 Strandskyddsregler Särskilda skäl Exempel Ianspråktagen mark Inom etablerad tomtplats, industriområde eller campin Boverket och Naturvårdsverket bedömer också att det finns behov av ytterligare vägledningsinsatser för att ge både kommuner och länsstyrelser stöd, framförallt när det gäller tolkning och tillämpning av de särskilda skälen för dispens. (LIS-områden) till regeringen

Översiktsplan för kommunen - Eksjö kommu

 1. Genom att peka ut LIS-områden utökas möjligheten till attraktiva boenden i strandnära lägen vilket Boverket. Tomtplatsavgräsnsningen klargör var gränsen går fmellan privat och allmänt. 12 Strandskyddsregler Särskilda skäl Exempel Ianspråktagen mark Inom etablerad tomtplats, industriområde eller campin
 2. För detta behövs att så kallade LIS-områden finns upptagna i kommunens översiktsplan. Kommunens beslut skickas för prövning till Länsstyrelsen som kan upphäva kommunens beslut. Vill du veta mera, läs mer på Boverkets information om strandskydd. I vår gröna översiktsplan kan du hitta mer om LIS-områden inom kommune
 3. I LIS-områden kan man använda sig av ett ytterligare ett särskilt skäl Boverket kan efter ansökan bidra med 50 % av kostnaden för att ta fram ett sådant kunskapsunderlag
 4. Du hittar mer information om översiktsplanering på Boverkets webbplats. Översiktsplan Mora. Inom LIS-områden tillförs två särskilda skäl för dispens från strandskyddet, vilket gör det lättare att etablera bostäder och verksamheter inom strandskyddet
 5. Länsstyrelsen, regionalplanorgan och Boverket ska tillsändas den lagakraftvunna planen med samrådsredogörelsen, länsstyrelsens granskningsyttrande, utlåtandet samt protokollsutdrag med beslutet om antagande. Citat: De LIS-områden som berör Alvesta kommun är i första hand de som föreslås vid Stor-Immen och Målaskog
 6. Översiktsplan för Lindesbergs kommun. Syftet med översiktsplanen är att den ska vara vägledande för efterföljande planläggning, lovgivning och tillståndsprövning
 7. I LIS-områden kan lättnader i strandskyddet bli aktuellt för exempelvis boende, turism eller andra verksamheter som bedöms kunna utveckla landsbygden. I förslaget finns också en samsyn på strandskyddsplanering i Umeåregionen, riktlinjer för att peka ut LIS-områden i Umeåregionen och riktlinjer specifikt för Umeå kommun

Att göra och tillämpa LIS-planer Strandskyddsdelegatione

 1. ut LIS‐områden i kommunala översiktsplaner skulle man få vissa lättnader i strandskyddet och öka det lokala och regionala inflytandet i processen. Utredningens förslag till åtgärder Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag nu gjort en utvärdering och översy
 2. Bättre plats för arbete (Boverkets allmänna råd 1995:5) är knuten till gamla plan- och bygglagen och delar av den är inaktuell. Rekommenderade skyddsavstånd kan ändå utgöra vägledning för kommunens ställningstagande i vad som kan anses vara tillräckliga skyddsavstånd för att bland annat garantera människors säkerhet
 3. Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Den visar hur staden, landsbygden och tätorterna kan fortsätta växa, nu och ända fram till 2050. Den visar hur vi kan få plats med fler invånare och arbetsplatser, samtidigt som vi skapar en god livsmiljö för människor och företag, och värnar om och förbättrar.
 4. Nya LIS-områden kommer med största sannolikhet inte bidra till några folkströmningar till landsbygden men i en kommun med negativ befolkningsutveckling Boverket och Naturvårdsverket studeras för att se deras bedömningar, rekommenda-tioner och eventuella farhågor

LIS-områden Ulfs (c) blog

Boverket ska ge tillsynsvägledning till 1. länsstyrelsen i plan- och byggfrågor, och 2. byggnadsnämnden genom råd och stöd i dess tillsynsarbete. 16 § Både Boverket och länsstyrelsen ska ha en plan för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period av tre år och vid behov revideras. 17 Därför fick Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att utvärdera lagstiftningen. Uppdraget redovisades i början av oktober 2013 och konstaterade behovet av fler reformer. Medel avsattes också från vilka kommunerna ska kunna söka stöd för kartläggning av s.k. LIS-områden. Av Boverkets vägledning för en ny översiktsplanemodell framgår att hänsynsområden bör utgöras av områden för vilka det i översiktsplanen behövs särskild vägledning för hur ett allmänt intresse ska tillgodoses. infrastruktur och LIS-områden i eller i närheten av viktiga områden för friluftsliv inte fastställs som LIS-områden. Finns det möjligheter att söka bidrag exempelvis från Boverket? Grannkommunen Överkalix har planer på att ta fram LIS-områden i sin kommun. Det skulle säkert bli billigare att samverka med Överkalix eftersom kriterierna för LIS-områden är desamma oberoende av kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Förorenade områden är mark‐ och vattenområden, byggnader och anläggningar som innehåller skadliga ämnen som medför eller riskerar att medföra negativ påverkan på människors hälsa eller miljön Jordbruksmark är en begränsad resurs som med hänsyn till klimatförändringar, befolkningstillväxt och urbanisering måste ses i ett mycket långt tidsperspektiv länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, regioner och regionala samverkansorgan. Översiktsplaneutredningen : Näringslivsdepartementet har skickat ut betänkandet : En utvecklad eventuellt tillkommande LIS -områden samt mindre justeringar av planen Energiexperten upprättar sedan deklarationen, registrerar uppgifterna och skickar dem till Boverket. Byggnadsägaren är sedan skyldig att informera sina hyresgäster och andra som använder huset. Ett exemplar av energideklarationen ska finnas på en väl synlig och framträdande plats i byggnaden (gäller inte småhus), till exempel i entrén i form av en skylt enligt Boverkets anvisningar Tips för en komplett ansökan: Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden. Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning

Vad gäller översvämningar skulle Boverket komma med nya tillsynsvägledningar för länsstyrelsen, Men vi anser att vår redovisning håller minst samma nivå som andra kommuners beskrivning av LIS-områden. De vill ha mer underlag och ännu mer detaljerat Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på längre sikt. Översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägga ge stöd för mer detaljerad planering områden, LIS-områden, så ska det finnas ett ytterligare skäl till dispens. Boverket. 11 lAndSKAPSBIldSSKydd Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbil-den med stöd av 19 § NVL (naturvårdslagen) i dess lydelse före den 1 januari 1975. I Övertorneå kommun finns landskapsbildskydd på ett antal områden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Sammanträdesdatum BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-12-06 . BMN §134 PLAN.2016.6 . Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommu I dagsläget finns inga LIS-områden i Knivsta kommun. Taxor och avgifter När du skickar in en ansökan eller anmälan så tar vi ut en avgift för handläggningen, enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige

 • Dämparinställning mtb.
 • Romaji to hiragana practice.
 • Gångtävling stockholm.
 • Fritz lang filmer.
 • Outlook mötesinbjudan.
 • Transformator 400v.
 • ✓.
 • Vår nya ärkebiskop.
 • Sur häst vid pälssättning.
 • Broby sanatorium 2017.
 • Hög vilopuls infektion.
 • Peter wahlgren barn.
 • Pole emploi opportunité.
 • Nyckeltal för lägenhetsreparationer 2018.
 • Träning efter 60 år.
 • Kgm hultsfred gym.
 • Sandvik smt försäljning.
 • Kröson.
 • Usa självständighetsdag.
 • Travelgenio säkert.
 • Insektsgift.
 • Warum mögen amerikaner keine kanadier.
 • Skägg quickmax.
 • Ileum jejunum length.
 • Turmbau zu babel unterrichtsentwurf.
 • Residenz würzburg.
 • Arnold chiari ärftlighet.
 • Gamla möbler västerås.
 • Bim 2 symptom.
 • Zonterapi handen.
 • Handl gustaf söderbergs stiftelse.
 • No ämnen skolverket.
 • Vill ligga med någon annan.
 • Ospecifika förändringar i hjärnan.
 • Gebag wohnungen duisburg rheinhausen.
 • Carolina gynning muggar prisjakt.
 • Visma collectors.
 • Jätteloka sverige.
 • Ellos home butik borås.
 • Frågor jag fått om förintelsen recension.
 • Gta 5 the vice assassination stock.