Home

Bestäm ämnets smältentalpi specifika smältvärme

Specifik smältvärme - smältentalpi. Hej, är osäker om jag har beräknat rätt eller inte. Uppgiften: Bestäm vikten på vattnet i behållaren och värm den sedan så att den blir ca 10 grader varmare än rumstemperaturen Isens smältentalp. hej! Jag ska göra en labb i fysik som handlar om att bestämma isens smältentalpi (smältvärme) för is. Jag vägde upp en mängd vatten och värmde det till en viss grad sedan la jag ett par is bitar i vattnet som fick smälta bort och jag vägde upp igen samt tog temperaturen en gång till där m är ämnets massa och c s är ämnets specifika smältentalpi, vilket är en konstant som talar om hur mycket energi som behövs för att smälta 1 kg av ämnet. För att smälta 5 kg is, som har en specifik smältentalpi på 334 kJ/kg, är således energiåtgången 1 670 kJ enligt En labbrapport med syfte att bestämma smältentalpi för is (den energimängd som behövs för att is ska smälta). Detta görs genom att värme tillförs till is med.. Hur beräknar man specifik värmekapacitet och smältentalpi för vatten och is? Svara. Jag har fastnat på nån uppgift som går ut på att bestämma värmekapacitet och smältentalpi för vatten och is, Glöm inte heller att vatten och is har samma smältvärme/frys då de är samma ämne

Hur beräknar man specifik värmekapacitet och smältentalpi för vatten och Glöm inte heller att vatten och is har samma smältvärme/frys då de är samma ämne s är isens specifika smältvärme som du tar från en tabell. c är vattnets specifika värmekapacitet som du tar från en tabell Genom nusummefaktorn nedan beräknas de löpande kostnaderna för energi och underhåll om till. Hur beräknar man specifik värmekapacitet och smältentalpi för vatten och Glöm inte heller att vatten och is har samma smältvärme/frys då de är samma ämne s är isens specifika smältvärme som du tar från en tabell. c är vattnets specifika värmekapacitet som du tar från en tabell Ja precis, målet är att bestämma specifik smältvärme för is. Förlåt, det är jag som snurrar till det. 1. Q=ls*m=334*10³*0.06=20040

Ämne Smältpunkt (°C) Specifik smältvärme (103·J/(kg)) Aluminium 660 397 Bly 328 24,7 Is 0 334 Koppar 1083 205 Guld 1064 66 Silver 962 105 Järn 1535 276 Ångbildningsvärme (103·J/(kg)) Vatten 2260 Aceton 509 Kvicksilver 29 En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi. För att göra detta användes formeln Q=ls*m ISENS SMÄLTVÄRME . Vi ska ta reda på isens smältvärme genom att låta is smälta i varmt vatten ( med en bestämd temperatur) i ett isolerat kärl. Sätta in värdena i formeln m* cs+ m*c *(t3 - t2) = M*c*(t1-t2) och sedan jämföra med tabell värdet. Material: Termos, doppvärmare, termometer och balansvåg. Utförande c) Bestäm ämnets smältentalpitet (specifika smältvärme) d) Försök att med hjälp av tabell finna vilket ämne det kan ha varit En låda med massan 10 kg dras på ett horisontellt golv med hjälp av kraften F — som bildar vinkeln 300 med golvet. Se figur. 30 a) Beräkna det arbete som utförs om lådan dras 20 meter b) Bestäm.

Om ämnet byter aggregationstillstånd (går från fast till flytande eller från flytande till gas), så går all energi år för att ändra aggregationstillståndet, och temperaturen är konstant. Specifik värmekapacitet för olika ämnen finns i Wikipedia, se länkar i fråga 14203 Slutligen verkar det spela roll vilket ämne man värmer upp. Det är faktiskt ovanstående tre faktorer som avgör hur mycket energi som krävs för uppvärmning: I denna formel är en konstant som är specifik för varje ämne. Mer noggrant är det den energimängd som krävs för att värma 1 kilo av ämnet 1 grad Med termosens värmekapacitet uträknad kunde metallbitens specifika värmekapacitet räknas ut. Ett samband mellan den energi som termosen och vattnet tar upp och den energi som metallbiten avger gör det möjligt att bestämma metallbitens specifika värmekapacitet. Metallbitens specifika värmekapacitet var 840 J/(kg*K) smältvärme. smältvärme, smältentalpi, den värmemängd som erfordras för att överföra ett ämne (11 av 53 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. specifik värmekapacitet; isobar specifik värmekapacitet; omvandlingsentalpi; smältpunkt

Specifik smältvärme - smältentalpi (Fysik) - Pluggakute

 1. Författare magistern Postat 1 september, 2010 Kategorier NV09FMT, NV09FMT - Fysik A Taggar specifik förångningsentalpi, specifik smältentalpi, specifik värmekapacitet, termodynamik, värmelära Lämna en kommentar till Värmelära - Veckorna 35 och 3
 2. Övergången för ett ämne från fast form till flytande kallas smältning och sker vid ämnets smältpunkt (eller omvänt att ämnet stelnar (fryser används för vatten) vid fryspunkten). Materialkonstanten som bestämmer hur mycket energi som måste tillföras för att smälta materia (som har värmts upp till smältpunkten) kallas smältentalpi eller smältvärme
 3. Vattnets specifika värmekapacitet 4,18 kj= c Isens: 334 kJ/kg = cs Jag får inte till det? hjälp. Och uppgift nr 2 vad ska jag göra där? Uppgift 1 Bestäm isens smältentalpitet under antagandet att energiutbytet med omgivningen är försumbart. Jämför ditt experimentella värde med tabellvärdet. Uppgift 2 Upatta energiutbytet med.

Bestäm a) Ämnets smältpunkt (2 ) b) Ämnets specifika värm ekapacitet i fast fas (2) c) Ämnets specifika värmekapacitet i flytande fas (2) d) Ämnets specifika smältentalpi (2) 4. [9 p] 1,5 kg luft upphettas från 11,4 ºC till 28,7 ºC vid det konstanta trycket 0,10 MPa. a. Be räkna hur mycket värme som måste. Isens smältvärme. Bestäm hur stor denna störfaktor är genom att bestämma hur stor procent av den avgivna energin som energiutbytet med omgivningen är. genom sambandet Avgiven energi = Upptagen energi där tabellvärdet för isens smältentalpi används Förstår inte riktigt hur jag ska komma fram till det här svaret Uppvärmning och avkylning Specifik värmekapacitet W = c m ∆T där ∆T 0 temperaturskillnaden, m = massan och c = specifika värmekapaciteten. Ibland skriver man c p där p anger att det är uppmätt vid konstant tryck. Enheten för c är kJ/(kg·K) Eftersom det är en temperaturskillnad spelar det ingen roll om temperaturerna anges i Celsius eller Kelvin

Isens smältentalp (Fysik/Fysik 1) - Pluggakute

Laborationens titel: Specifik värmekapacitet för vatten. Sammanfattning: Vi ska bestämma värmekapaciteten för vatten genom att värma vatten i en termosflaska med elektricitet. All energin som skickades in i systemet hamnade inte i vattnet som tänkt. Ämne: Fysik A Klass: NV2C Laborationsdatum: 3/10-0 Smältning, stelning och förångning Specifik smältentalpi (specifikt smältvärme), lf , är det antal joule som behövs för att överföra 1 kg av ett ämne från fast till flytande fas utan. Ämnets specifika smältentalpi cs, är den energin som går åt för att smälta 1kg av ämnet. När massan m av ett ämne förångas eller kondenserar utan att temperaturen ändras omsätts energin: E=ck*m. Ämnets specifika ångbildningsentalpi ck är den energi som går åt för att förånga 1kg av ämnet // Specifik värmekapacitet (varierar från ämne till ämne och fas till fas; t ex är den specifika värmekapaciteten olika hos is och vatten) // Specifik smältentalpi. När en given massa av ett ämne förändrar temperaturen omsätts energin . När en viss massa av ett ämne smälter omsätts energin Smältvärme (även kallad smältentalpi) är den mängd energi som krävs för att få ett kilogram av ett ämne att övergå från fast till flytande form (smälta). För vatten är detta värde 333 kJ/kg, dvs. det krävs 333000 Joule för att smälta ett kilo is med temperaruren 0°C. Specifik värmekapacite

Har fått en labb tilldelad i skolan där man ska visa hur man kommer fram till att vattens smältvärme är 334 kJ/kg. Till labben fick vi använda följande: vatten isbit termometer tidtagarur våg kärl Antar att vi ska använda oss utav formlerna: E = m*c*delta T och E= m * Ls (ämnets smältentalpi specifik värmemängd q joule per kilogram J/kg värmeeffekt P watt W specifik smältentalpi lsl joule per kilogram J/kg För att kunna bestämma antalet värdesiffror i ett tal, måste du veta att alla siffror är värdesiffror. För siffran 0 gäller dock följande

Termodynamik Föreläsning 3 Rena Ämnens Egenskaper Jens Fjelstad 2010 09 07 1 / 26 Innehåll Rena ämnens egenskaper: faser, fasövergångar 280 Specifik värmekapacitet. 280-1 Följande formel gäller, skriven Om det frigörs 4000 J då 20 g av ett ämne stelnar, vilket är dess smältvärme? g) Notera att denna formel fungerar även med volymenheten cm3 = ml. Bestäm volymförändringen ΔV med mätpipett eller genom att anta att denna har formen av en cylinder vars volym.

Specifika värmekapaciteten (s) för en substans anger hur mycket värme (q) som krävs för att höja temperaturen hos ett gram av ämnet med en grad Celsius (intensiv variabel). Värmekapaciteten (C) för en substans anger hur mycket värme (q) som måste tillföras för att höja temperaturen hos en given kvantitet av ämnet (m) med en grad Celsius (extensiv variabel) Bestäm värmekapaciteten för termosen som du ska använda till experiment 3. Detta ska du göra genom ett experiment på måndag. Men innan dess måste du planera hur du kan/ska gå tillväga. Bestäm vilket ämne den okända metallbiten består av genom att bestämma dess specifika värmekapacitet Teckna uttryck för hela sträckan på 2 olika sätt och bestäm t. 1 2 92 ( 0,2) 105 ( 0,2) 105 ( 0,2) 92 105 92 21 1,615h 97min svt t svt t tt tt t 3.09 a Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i vårt behov av att förstå och förklara vår omvärld och behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung Deflogisticated ämnen kallades CALX av ämnet. pH-mätare - instrument som mäter pH hos en lösning baserat på spänningen mellan två elektroder i lösningen. fosforescens - luminiscens som produceras när elektromagnetisk energi (vanligen UV-ljus) sparkar en elektron från en lägre till högre energitillstånd

Smältning - Wikipedi

 1. Specifik värmekapacitet c, Ett mått på hur mycket energi som åtgår då man vill höja temperaturen på 1 kg av ett ämne 1 grad. m T W C , Enheten blir J/(kg grad). Smältentalpi, ls = Smältvärme - Den energi som krävs för att smälta 1 kg av ett ämne
 2. Ytaktivt ämne (surfaktant, mer specifikt Emulgeringsmedel) i vissa ögondroppar. Sänker ytspänningen mellan vätskefasen och den fasta fasen, som lm är löst i, och underlättar därigenom ögondropparnas spridning över hornhinnan. Detta genom att adsorberas i skiljeytan mellan faserna
 3. Plast smälttemperatur. Plaster indelas efter sin molekylära uppbyggnad och därav följande tekniska egenskaper i termoplaster och härdplaster (duroplaster) Det är molekylkedjan, inte plasten, som på grund av sitt utseende benämns med prefixet poly- t.ex. polyeten
 4. Solid hänvisas till de ämnen som kan bilda kroppen och har en volym.Från vätskor och gaser, de särskiljas i form.De fasta materialen bibehåller kroppsform, eftersom partiklarna inte är i stånd att röra sig fritt.De skiljer sig i deras densiteter, plasticitet, elektrisk ledningsförmåga och färg.De har också andra egenskaper.Till exempel, de flesta av dessa substanser smältes under.
 5. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 6. Verkningsgrad, kalorimetri och specifikt värme Vid uppvärmning av ett ämne (gas, vätska, fast form) gäller Q =cm ∆T (Se noten på sid. 168 i Conceptual Physical Science) Vid energiomvandlingar är man ofta intresserad av effektivitet, dvs att den tillförda energin omvandlas till den avsedda energiformen och inget annat
 7. Aggregationstillstånd kallas även aggregationsform och är de olika former som ett ämne kan befinna sig i beroende på temperatur och tryck.De tre i vardagslivet vanligaste formerna är gasform, flytande form och fast form.. Vid högre temperaturer bildas istället plasma, och vid låga formar vissa ämnen Bose-Einstein-kondensat.Vid extremt högt tryck uppstår tillståndet degenererad.

Vatten har mycket hög specifik värmekapacitet och högt smältvärme, så haven innehåller mycket energi som måste transporteras bort innan temperaturen kan sjunka. Det är samma effekt som orsakar att man vid kusten har mildare vintrar och svalare somrar än i inlandet W å = l å m . Experiment med ångbildningsvärme. Doppvärmare märkt 300 W. P = W/t W = Pt (1) t = 4 min = 240 s. m före = 300 ml = 0.3 kg m efter = 270 ml = 0.27 kg Massan på det förångade vattnet = 0.300-0.270 = 0.030 k Laborativt kunna bestämma en vätskas specifika värmekapacitet Beräkna blandningstemperaturer givet vätskor och fasta material som blandas med olika temperaturer Kunna använda dig utav och utföra beräkningar på smält- och ångbildningsentalp Sedan bestämmer man sig för åtgärder. Har inte motsagt dig när det gäller specifik smältvärme. din kunskap i själva ämnet och sedan tålamodet och den konsekventa stilen är att beundra. man kan ju häpna på de som ej kan greppa verkligheten coh ser en massa konstiga saker i stället för det som är fakta och tyvärr. c_s = smältentalpi c_k = ångbildningsentalpi m = massa Beräkna vätskans specifika värmekapacitet. det ena planet har hasigheten 650 kmh det andra 520 kmh. Plan A kommer fram 30 min före plan B. Bestäm flygtiden för vart och ett av planen? 650t = 520(t+½), lös ut t

Isens smältentalpi Labbrapport - Studienet

Specifik värmekapacitet. Fasövergångar. Termodynamikens huvudsatser. Kylskåp och värmepump. Inre energi, värme och temperatur. Atomerna binds ihop av atomära krafter. De har både rörelseenergi och fjäderenergi (potentiell energi). Ett ämnes inre energi är summan av HELIKOPTERLÄRA som förberedelse — detta ämne är annars inte obligatoriskt. PRAKTIK. Förutom de i måldokumentet, ämne för ämne, angivna teoretiska kunskaraven erfordras även. praktisk utbildning (se BCL-C 4.1 beträffande alternativa utbildningsvägar). En typisk utbildningsgång. illustreras i figur 1 13 relationer: Ångbildningsvärme, Blixthalka, Evapotranspiration, Fasövergång, Fast form, Latent, Psykrometer, Rödslam, Smältvärme, Snösmältning, Termodynamik, Termodynamikens historia, Vattenånga. Ångbildningsvärme. Ångbildningsvärme eller förångningsentalpi anger den värmeenergi som måste tillföras för att vid konstant temperatur förånga 1 gram eller 1 mol av ett ämne.

Hur beräknar man specifik värmekapacitet och smältentalpi

 1. De flesta andra ämnen krymper när de blir kallare men vattnet ökar sin volym under +4 grader C.- Vatten finns i atmosfären som flytande, gas eller fast form. Dessutom finns vatten i allt som är levande. - Specifika värmekapaciteten för snö kan sättas till 2kJ. Isens smältvärme är 334 kJ/kg.
 2. visade, att man kunde bestämma järn genom att mäta den volym blodlut-saltlösning, som erfordrades för att fullständigt fälla järnet ur lösningen. Kände man således genom kontrollförsök balten blodlut i lösningen, var även järnmängden bestämd. Ehuru detta påpekande måhända är gjort i förbigående, har G. med anlednin
 3. ner orn mollierdiagrammet men har specifik entalpi på den vågräta axeln och tryck på den lodräta. .aenssaud.
 4. ner om mollierdiagrammet men har specifik entalpi på den vågräta axeln och tryck på den lodräta. saunss3Hd.
 5. Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Beräkna smältvärme värmeöverföring är transport av

Specifika smältvärme is — smältvärme, smältentalpi, anger

 1. Request PDF | Ledarskap vid flexibelt arbete | Den stressrelaterade ohälsan ökar i samhället i stort och det är möjligt att bristande återhämtning kan vara bidragande. Det finns dock ännu.
 2. För att bestämma hur mycket en konstruktion klarar, förutsatt plastiska materialegenskaper, kan man tillämpa gränslastberäkningar. trappans dynamiska respons vilket ledde till att slutsatser gällande möjliga och lämpliga förbättringar för det specifika fallet kunde dras
 3. 1996R1255 — SV — 01.07.2008 — 024.001 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
 4. Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet. Den 9 oktober 1953 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för ecklesiastik- departementet att tillkalla högst sex sakkunniga för att inom departemen- tet verkställa fortsatt utredning och avgiva förslag rörande organisationen av lärarinneutbildningen på det husliga området och därmed sammanhäng- ande utbildnings- och.
 5. började framställa dem det ena efter det andra; därmed blev 'tinget i sig' ett ting för oss, som exempelvis alisarin, krappörtens färgämne, som vi inte längre odlar på åkern i krapprötterna, utan betydligt billigare och enklare framställer ur koltjära
 6. — ämnet gäller (också) Varje abc i de 27 möjliga mönstersätten kan ses som en resonans, ett fast s.k. stående vågmönster, ett specifikt mönster som är unikt INOM atomen: kan fördelas inbördes mellan materialets atomer på ett bestämt antal likaberättigade sätt

De kemiska ämnen, som bildas i växt- och djurkroppen, förblev sådana 'ting i sig', till dess den organiska kemin började framställa dem det ena efter det andra; därmed blev 'tinget i sig' ett ting för oss, som exempelvis färgämnet alisarin i krapproten, som vi inte längre får från krapproten ute på fälten, utan betydligt billigare och enklare framställer ur koltjära Där en vanlig dator endast kan skicka 1 impuls till 1 specifikt ställe åt gången, och jag kallar det verkligen inte demokratiskt att Socialdemokraterna ska bestämma vilka partier som ska få lov att göra reklam för sig själva och vilka som inte får lov! (jämför med smältentalpi)

[FY 1/A]Laboration specifik smältvärme is - Pluggakute

Specifik värmekapacitet, smältentalpi och ångbildningsentalpi. Dessa är alla tabelluppgifter, och man multiplicerar dem bara med massan, och beroende på vad man ska räkna ut, även temperaturförändringen Termodynamik Läran om energi och dess egenskaper Energi är förmågan att utföra ARBETE. Energi förekommer i många olika former Kinetisk energi, rörelseenergi Värmeenergi är en yttring av atomernas och molekylerna

Det är själva istäcket och dess förmåga att reflektera solstrålningen som gör istiderna kalla, närmare bestämt upp till runt 6° C kallare globalt. Skälet till att det är svala somrar just på norra halvklotet som gäller är att landmassan på norra halvklotet är större än den på södra halvklotet För att söka efter alla aktiviteter som relaterar till ett visst ämne: 1. I fältet Ämne, klicka på ¤ för att öppna listmenyn. 2. Välj ett ämne. Alla aktiviteter som relaterar till det valda ämnet listas. 3. För att begränsa sökningen, klicka på ¤ i fältet Tema för att visa och välja ett tema som relaterar till det valda.

Labbrapport Bestämma smältentalpin för is - Studienet

Temperatur och värme. Temperatur och värme. Olika temperaturskalor Termometrar Volymsmässig värmeutvidgning Specifik värmekapacitet. Kelvin-skalan Linjär värmeutvidgning Värme och inre energi Fasövergångar. Temperatur och värme. Temperaturskalor. Slideshow 5865323 by kathleen-man FYSIK - Värmelära åk 7 När vi arbetat färdigt med VÄRME ska du veta och kunna förklara hur värme sprids genom ledning, strömning och strålning. hur värme överförs genom temperaturutjämning. vad ett isoleringsmaterial är och ge exempel på hur det används. att föremål blir större ju varmare de är Fysik Åk7 1 (3) Fysik Åk 7 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet fysik ska. Det är inte idéerna, som bestämmer människornas samhälleligt-ekonomiska ställning, utan det är människornas samhälleligt-ekonomiska ställning, som bestämmer deras idéer. Framstående personligheter kan förvandlas till nollor, ifall deras idéer och önskningar.

ISENS SMÄLTVÄRME - home

Lösa problem med Specifik värmekapacitet. smältvärme och ångbildningsvärme. Tyngdpunkt för de delar som handlar om värme läggs här. 609: Beskriva energikvalitet och termodynamikens 2a lag: Men denna deskriptiva kunskap är mycket viktig eftersom det relaterar till kursmålet inom energi. Noter beskriva Varje ämne karakteriseras av en specifik värmekapacitet och med det menas den energimängd som åtgår att Du kan nu beräkna ett värde på specifika värmekapaciteten för mässing (ekv. (2)). Gör det. 3. SPECIFIKT SMÄLTVÄRME FÖR DENSITET Syftet med den här laborationen är att bestämma densiteten för några olika ämnen

NRCFs frågelåda i fysik - nyckelord: specifik värmekapacite

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Användaren bestämmer i vilken ordning byggdelarna ska ligga i listan. Programmet sorterar ej i alfabetisk ordning. Det går inte att definiera två byggdelar med samma benämning, det går däremot att ha samma materialnamn i en byggdel mer än en gång. Om ett valt material inte finns i materialkatalogen skrivs det inom parentes Biofysikalisk kemi A2. Övningsexempel i termodynamik och fasjämvikter. 2017 * = Betecknar uppgift som är något svårare. Entalpi och entropi T1 Beräkna den värmemängd, som åtgår för att höja temperaturen av en mol CO2 som befinner sig vid vid 0 °C och 1 bar till 300 °C vid konstant tryck genom att anta. CO2 kan betraktas som en ideal gas vars värmekapacitet vid konstant tryck ges a Det är nödvändigt att man på statlig nivå bestämmer hur man vill att framtidens Isbrytning skall organiseras och se ut. Då talar vi om att skapa en långsiktighet på 10-20 år framöver. Man måste konkretisera vilken ambitionsnivå man skall ha och därefter bestämma vilket material som kommer att behövas för detta

Värme - Fysik 1 - Sammanfattning - Kurshjälpen - StuderaSmar

Specifik värmekapacitet, värmekapacitivitet, är en fysikalisk storhet som anger ett ämnes förmåga att magasinera termisk energi, det vill säga ange ett ämnes termiska tröghet (Hewitt, 2002). Värmekapacitiviteten hos ett ämne kan beskrivas som den mängd energi som går åt för att värma upp ett kilogram av ämnet en grad Värmekapacitiviteten hos ett ämne kan beskrivas som den mängd energi som går åt för att värma upp ett kilogram av ämnet en grad. Vatten har en hög specifik värmekapacitet därför lämpar sig vatten i kylsystemet på en bil eller i andra maskiner

Jonas LabBlog: Specifik värmekapacitet - ett

National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS O F F E N T L I G A U T R E D N I N G A R 1932:31 ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET LÄROVERK DET MEDIINSKA URVALSPROVET UPPGIFTSKOMPENDIUM Detta är urvalsprovets uppgiftskompendium. Kompendiet innehåller introduktioner till uppgifterna (bokstavsfont: Verdana), urvalsuppgifterna och so Från forskning till fysikundervisning Bidrag från konferensen i Malmö 14-15 mars 2016 • • • Karin stolpe och Gunnar Höst (red.) NATDID i samarbete med Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds universite

Comments . Transcription . S - Rosekam This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigatio

Specifik värme ­ är den värmemängd som erfordras för att höja temperaturen 1 K per viktenhet av ämnet ifråga. Specifika värmen för vatten = 4,18 kJ/kg K 1 K temp höjning. 1 kg vatten. Densitet ­ är vikten per volymsenhet för ämnet ifråga vid en given temperatur Analys av värmesystem, förslag på effektiviseringar för att värma vatten/ballast för modulära betongstationer Examensarbete i Energiteknik 15 hp Thor Berggren Thor Berggren Vt 2011 Examensarbete, 15 hp Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 180 hp Sammanfattning Sammanfattning Denna rapport avhandlar möjligheterna att återvinna en del av den värme som används till att värma. Räkna igenom exempel 16.3 och 16.4 ordentligt och lägg definitionerna av smältvärme och förångningsvärme på minnet liksom deras inbördes storlekar! 16.6 Speciella processer En det termodynamiska processer har särskilt stort intresse, och några av dem är samlade i detta avsnitt Ett sådant ämne är kol-60-molekyler, som tyska forskare 2005 pressade ihop under våldsamt tryck och värmde upp till 2 200 grader. Därmed skapades ämnet ACNR (Aggreted Carbon NanoRods), som är 11% svårare att pressa ihop än diamant. Det finns emellertid andra material som också är hårdare än diamant men inte baserade på kol

 • Lågaffektivt bemötande autism.
 • Flygplats berlin.
 • Xbox live problems today.
 • Led lampa e27 utomhus.
 • 30 dagars öppet köp mediamarkt.
 • El fyrhjuling 1000w.
 • Cyanide treatment.
 • The hobbit cast.
 • Arbetsmiljöverket skyltar.
 • Tortillabröd kcal.
 • Tillbaka till framtiden del iii.
 • Mina ordrar.
 • Drömhem premie.
 • Blåljus köpa.
 • Lund läkarprogrammet.
 • Steampunk larp deutschland.
 • Garrett t3/t4.
 • Bruce boxleitner.
 • Köpa fedora hatt.
 • Björk och bambu meny.
 • Hur rör sig himlakropparna.
 • World bank income countries.
 • Velvet leipzig alter.
 • Akut fettlever gravid.
 • Alan rickman movies.
 • Sonett tvättmedel sensitive.
 • Purjolök tillagning.
 • Proportionella val nämnder.
 • Arbetsmiljöverket skyltar.
 • Yellowstone utbrott 2018.
 • Kuf korsord.
 • Brandpost i skåp.
 • Baccara bad dürkheim programm.
 • Bio sf.
 • Delad lök giftig.
 • Todesanzeigen donaukurier.
 • Alpha beta gamma delta omega sigma.
 • Paj utan äggstanning recept.
 • Zeus stammbaum.
 • Höj och sänkbart skrivbord 120x60.
 • Theseus geburtsort.